Bygg- och fastighetsmål – mars 2017

31 mars, 2017

Nedan finner Ni ett urval av de bygg- och fastighetsmål som avgjordes under mars 2017. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

P 9128-16
Mark- och miljööverdomstolen har upphävt ett bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus. Till skillnad från underinstanserna har Mark- och miljööverdomstolen ansett att en takkupa har sådan storlek och utformning att den ska beaktas vid beräkningen av byggnadshöjden. Detta har fått till följd att vindsplanet räknas som en våning och att byggnadens våningsantal avviker från detaljplanen. Avvikelsen har inte godtagits.

 

P 4033-16
Då det är oklart hur bestämmelserna om sanktionsavgift i PBF ska tolkas i en situation där någon utför en åtgärd som omfattas av det beviljade bygglovet men inte av det meddelade startbeskedet, ska någon sanktionsavgift inte tas ut.

 

P 5414-16
Ansökan om bygglov för ateljé och bastu. Avvikelser från detaljplan såvitt gäller byggnadshöjd och byggnadsarea har inte bedömts som mindre avvikelser enligt ÄPBL. Bygglovet har upphävts och ansökan avslagits.

 

P 9288-16
MÖD har mot bakgrund av ett områdes karaktär bedömt att ommålning av fasad och byte av takpannor på en fastighet i området utgjort sådana åtgärder som kräver bygglov. Med hänsyn till intresset av en god helhetsverkan har MÖD fastställt nämndens beslut att inte meddela bygglov.

 

F 9782-15
Fråga om överföring av mark vid fastighetsreglering strider mot förbättringsvillkoret i 5 kap. 5 § fastighetsbildningslagen, egendomsskyddet i 2 kap. 15 § regeringsformen och Europakonventionen.

 

F 1164-16
Fastighetsreglering av samfälld mark. Lantmäteriets beslut att ställa in förrättningen har fastställts då båtnadsvillkoret inte kan anses uppfyllt.

 

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.