Nya krav på bredbandsanslutning

7 mars, 2017

Boverket har tagit fram allmänna råd till det nya kravet i plan- och bygglagen (PBL) och plan- och byggförordningen (PBF) om bredbandsanslutning för vissa byggnader. Kraven gäller vid nybyggnad och ombyggnad.

 

De nya allmänna råden ska ge stöd i tillämpningen och bidra till en likformig tillämpning av det tekniska egenskapskravet om bredbandsanslutning. De allmänna råden avser bland annat kanalisation från byggnaden till tomtgränsen och infrastruktur för bredband i byggnader. Med kanalisation avses rör med plats för fiber, kablar och ledningar (både byggandet av rören och själva rören kallas för kanalisation).

 

De nya allmänna råden ska börja tillämpas 1 april 2017.

 

Bakgrund
Mot bakgrund av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/61/EU av den 15 maj 2014 om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation har riksdagen beslutat att införa krav på bredbandsanslutning för vissa byggnader.

 

Kravet är infört som ett tionde tekniskt egenskapskrav i 8 kap. 4 § PBL. Skyldigheten avser endast hur byggnaden ska utrustas och det rör sig således inte om en skyldighet att faktiskt ansluta sig till ett bredbandsnät. Regeringen har på förordningsnivå reglerat frågan närmare i dels en ny 3 kap. 20 a § i PBF, dels genom ändringar i 3 kap. 22 och 27 §§ samt 10 kap. 3 § PBF.

 

De nya reglerna i PBF innebär följande:
• En byggnad som innehåller bostäder eller arbetslokaler ska vara projekterad och utförd på ett sådant sätt att lägenheterna lätt kan anslutas till ett höghastighetsnät för elektronisk kommunikation.
• Ett flerbostadshus ska vara utrustat med en accesspunkt i eller utanför byggnaden.

 

Undantag gäller för vissa byggnader, t ex fritidshus, komplementbyggnader, komplementbostadshus och tillfälliga anläggningsboenden.

 

Kraven gäller vid nybyggnad och ombyggnad
De nya reglerna i PBL och PBF ska tillämpas på ärenden där ansökan om lov alternativt anmälan kommit in från och med den 1 januari 2017.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Boverket.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.