Boverkets guide för sanktionsberäkningar

20 april, 2017

Boverkets guide för sanktionsberäkningar har uppdaterats. Uppdateringen innebär att byggsanktionsavgiften beräknas till högst 25 prisbasbelopp i de fall den ska halveras.

 

Guiden syftar till att vara ett arbetsverktyg för byggnadsnämndernas handläggare och underlätta arbetet med att beräkna byggsanktionsavgifter vid tillsynsbeslut.

 

Guiden har tagits fram i samband med ett regeringsuppdrag om tillsynsvägledning till kommunernas byggnadsnämnder som Boverket genomförde 2014.

 

Guidens struktur
De flesta handläggare kommer att känna igen sig i guiden. Guiden är nämligen uppbyggd efter den struktur som finns i plan- och byggförordningen 9 kap. Med hjälp av guiden kan du på några få minuter skapa en bilaga till ett tillsynsbeslut. Bilagan innehåller information om byggsanktionsavgiften och hur den har beräknats. Den kan sedan användas som en del av det beslutsunderlag som ska sammanställas inför ett nämndmöte.

 

En beräkning per förseelse
Om det i ett tillsynsärende har skett flera överträdelser ska det i guiden göras en beräkning och tas fram en bilaga för varje överträdelse.

 

Guiden kan användas för sådana överträdelser där reglerna om beräkning av byggsanktionsavgift i dess lydelse från och med den 1 januari 2015 ska tillämpas.

 

Prisbasbeloppet sätts automatiskt av guiden för det år beslutet tas och ska i normalfallet inte ändras. Vill man kontrollera en tidigare gjord beräkning kan man välja ett tidigare gällande prisbasbelopp, dock bara fyra år tillbaka i tiden.

 

Här finner Ni guiden.

 

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.