Bygg- och fastighetsmål – april 2017

30 april, 2017

Nedan finner Ni ett urval av de bygg- och fastighetsmål som avgjordes under april 2017. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

P 7391-16
Ansökan om bygglov för flerbostadshus. Den sökta åtgärden skulle innebära att gaveln på ett befintligt bostadshus skulle sammanbyggas med en ny byggnad. Två fönster på det befintliga bostadshuset skulle då byggas för. MÖD har bedömt att den omgivningspåverkan detta innebär inte hade prövats i gällande detaljplan. MÖD har också bedömt att det skulle innebära en betydande olägenhet att få fönstren förbyggda och upphävt bygglovet.

 

P 9703-17
Nämnden har lämnat positivt förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus på en fastighet i Borgholms kommun. MÖD har upphävt beslutet, eftersom den del av fastigheten som ska bebyggas står under vatten periodvis under året och det saknas utredning om mark- och vattenförhållandena på platsen, risken för översvämning och de faktiska förutsättningarna för byggnation.

 

F 6821-16
En fastighetsägare yrkade i stämning till mark- och miljödomstolen förtida inlösen av fastigheten enligt lagen om byggande av järnväg. När järnvägsplanen vann laga kraft ändrades talan till inlösen av fastigheten. Eftersom det redan pågick en lantmäteriförrättning om fastighetsreglering för att genomföra järnvägsplanen avvisade mark- och miljödomstolen då talan enligt principen om litispendens. Mark- och miljööverdomstolen har endast ändrat beslutet avseende ersättning för rättegångskostnader.

 

F 5784-16
Fråga om fastighetsbestämning. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det inte förelegat förutsättningar för att tillämpa 18 § lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken. Den omtvistade gränsen ska därför ha den sträckning som lagligen bestämts.

 

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.