Ett bonus–malus-system för nya bilar

18 april, 2017

Regeringen föreslår att miljöanpassade fordon med låga utsläpp av koldioxid ska få en bonus vid inköpstillfället, medan fordon med höga utsläpp av koldioxid får högre skatt de första tre åren.

 

Transportsektorn står för en tredjedel av utsläppen i Sverige. Regeringen har nyligen överlämnat ett förslag till riksdagen om att utsläppen från transporterna ska minska med 70 procent till 2030, jämfört med 2010. För att nå det målet krävs ambitiösa åtgärder.Syftet med bonus–malus-systemet är att öka andelen miljöanpassade fordon och bidra till att uppnå målet om en fossilfri fordonsflotta. De fordon som kommer att beröras av det nya systemet är nya personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar.

 

Promemorian innehåller bl.a. följande förslag:
• Det högsta bonusbeloppet på 45 000 kronor ges till de bilar som släpper ut noll gram koldioxid. Det lägsta bonusbeloppet på 7 500 kronor ges till bilar som släpper ut högst 60 gram koldioxid. Gasbilar får en bonus på minst 7 500 kronor.
• För bensin- och dieseldrivna lätta fordon föreslås en förhöjd fordonsskatt (malus) under de tre första åren. För fordon som kan drivas med etanol eller annan gas än gasol tas ingen malus ut.
• För de fordon som inte omfattas av bonus–malus-systemet sänks gränsen för när koldioxidbeloppet tas ut till vad ett fordon vid blandad körning släpper ut i koldioxid per kilometer utöver 95 gram, vilket innebär en fordonsskattehöjning för de allra flesta.
• Miljötillägget för dieseldrivna fordon som uppfyller utsläppskraven för EURO 6 föreslås behållas och den femåriga fordonsskattebefrielsen föreslås slopas.
• För motorcyklar ändras fordonsskatten från 180 kronor till 360 kronor för ett skatteår.
• Fordonsskatten för personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar i det viktbaserade systemet justeras som en följd av att fordonsskatten höjs i det koldioxidbaserade systemet.

 

Finansdepartementet återkommer också inom kort med ett förslag till ändrad beräkning av bilförmån bland annat med anledning av bonus–malus-systemet.

 

Här finner Ni promemorian.

 

Informationen kommer från Regeringskansliet.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.