Miljömål – april 2017

30 april, 2017

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under april 2017. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M6422-16
I ett mål som överlämnats från den nedlagda Va-nämnden till mark-och miljödomstol där fastighetsägaren ville få fastställt att han inte behövde betala anläggningsavgift för allmän va-anläggning har domen undanröjts och målet har återförvisats till mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen har brustit i den materiella processledningen genom att inte klarlägga partens yrkanden och genom att inte pröva alla invändningarna han framställt och se till att utredningen i målet fått den inriktning och omfattning som den typen av mål kräver.

 

M 2917-17
Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från mark- och miljödomstolen, lämnat tillstånd till gruppstation med tio vindkraftverk. Etableringsområdet är utpekat som riksintresse för vindbruk och rekommenderas i översiktsplanen att användas för vindbruk i kombination med skogsbruk. I omgivningarna finns redan andra vindkraftsetableringar. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att den påverkan på landskapsbilden som den ansökta etableringen kommer att få inte blir så kraftig att den hindrar att tillstånd ges. För att säkerställa att den kumulativa ljudnivån från tillståndsgivna vindparker inte ska överstiga uppställda begränsningsvärden har Mark- och miljööverdomstolen sänkt villkoret för ekvivalent ljudnivå vid vissa ljudkänsliga punkter.

 

M 8262-16
Mål om föreläggande avseende miljöteknisk markundersökning på industrifastighet. MÖD har bedömt att tillverkning av sulfitmassa och papper utgjort delar av en integrerad cellulosaindustri och att det inte i det aktuella undersökningsskedet finns anledning att göra någon jämkning av bolagets ansvar. MÖD har upphävt mark- och miljödomstolens dom och fastställt länsstyrelsens föreläggande

 

M 2649-16
Tillstånd till ökad avledning genom turbinerna i ett vattenkraftverk har meddelats. Någon reell risk för negativ påverkan på vattenförekomsternas status finns inte och åtgärden äventyrar inte möjligheten att nå gällande miljökvalitetsnorm God ekologisk potential. Åtgärden är också förenlig med miljöbalkens regler. Skäl att i detta mål föreskriva skadeförebyggande åtgärder saknas.

 

M 3526-16
Förbindelsepunkt inom va-anläggning. MÖD har bedömt att det inte finns särskilda skäl att frångå närhetskravet i 12 § vattentjänstlagen, när området mellan den tänkta förbindelsepunkten och fastighetens gräns utgörs av allmän platsmark.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.