Ny vägledning om hälsa, säkerhet och risker

28 april, 2017

Dagens samhällsplanering kan i vissa fall innebära att människor utsätts för risker när det gäller hälsa och säkerhet. Syftet med denna vägledning är att ge stöd vid planläggning och byggande i områden som kan påverka hälsa, säkerhet och risken för olyckor.

 

Numera är det ofta fokus på att förtäta befintlig bebyggelse samt att blanda bostäder, service och verksamheter så att de ligger nära varandra. Detta innebär många fördelar, men det kan också innebära att människor utsätts för ökade risker när det gäller hälsa och säkerhet.

 

Enligt plan- och bygglagen ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet. Hänsyn ska bland annat tas till människors hälsa, säkerhet, och till risken för olyckor, översvämning och erosion. Den här vägledningens mål är att ge stöd vid planläggning och byggande i områden som omfattar någon av dessa risker.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.