Bygg- och fastighetsmål – maj 2017

31 maj, 2017

Nedan finner Ni ett urval av de bygg- och fastighetsmål som avgjordes under maj 2017. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

P 8861-15
Mark- och miljööverdomstolen har funnit att en tillbyggnad med tillhörande takaltan utgör en tillåten mindre avvikelse från gällande stadsplan samt att åtgärderna inte utgör betydande olägenhet.

 

P 9218-16
Nämndens beslut att avslå bygglov för nybyggnad av kontors- och affärshus har fastställts. Förändringarna jämfört med tidigare meddelade bygglov för samma byggnad är så stora att fasadens utformning numera inte är lämplig utifrån intresset av en god helhetsverkan och kraven på god form-, färg- och materialverkan.

 

P 9977-16
Ändrad användning av en fastighet från café till fritidshus ansågs inte utgöra en från allmän synpunkt lämplig användning av marken i ett område som omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv och riksintresse kustzon enligt 4 kap. 2 och 4 §§ samt riksintresse för naturvård, kulturmiljö och friluftsliv enligt 3 kap. 6 § miljöbalken.

 

P 9175-16
Ett enkelt planförfarande får användas om planförslaget är förenligt med översiktsplanen och saknar intresse för allmänheten (5 kap. 7 § PBL i dess lydelse före den 1 januari 2015). Med tillämpning av ett sådant enkelt planförslag antog kommunen en plan för en byggnad med höga kulturmiljövärden. Då planen antogs vara av intresse för en bredare allmänhet har Mark- och miljööverdomstolen upphävt planen eftersom enkelt planförfarande inte gått att tillämpa i detta fall.

 

P 1588-17
Inom ett bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 § PBL krävs bygglov även för en normalt bygglovsbefriad komplementbyggnad. Mark- och miljööverdomstolen har fastställt byggnadsnämndens beslut att inte lämna startbesked för den anmälda komplementbyggnaden.

 

F 2129-16
Mark- och miljööverdomstolen har prövat om det finns förutsättningar att ge fastigheten A rätt till väg enligt anläggningslagen över fastigheten C. Fastigheten A har sedan tidigare genom officialservitut en ännu inte ianspråktagen rätt till utfart över fastigheten B. Enligt domstolen gör varken kostnaderna för att anlägga en väg över fastigheten B eller förhållandena i övrigt det omöjligt att nyttja det servitutet. Eftersom fastigheten A:s behov av väg redan är tillgodosett genom servitutet och det saknas förutsättningar att upphäva det, har Mark- och miljööverdomstolen funnit att det inte är av väsentlig betydelse för fastigheten A att få anlägga väg över fastigheten C.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.