Miljöindikatorer visar bygg- och fastighetssektorns totala miljöpåverkan

30 maj, 2017

Boverkets miljöindikatorer sammanfattar bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan på nationell nivå ur ett livscykelperspektiv. Miljöindikatorerna visar hur stora utsläppen eller användningen är i sektorn och utvecklingen över tid.

 

Boverket ansvarar för att bygga upp och sprida kunskap om bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan och utveckling. Det gör vi med hjälp av ett antal miljöindikatorer som utgår från de nationella miljökvalitetsmålen och som täcker in sektorns mest betydande miljöpåverkan.
19 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser under 2014 kom från bygg- och fastighetssektorn

 

Bygg- och fastighetssektorn släppte ut 11,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter i Sverige under 2014. Det motsvarar 19 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Sektorn stod även för 11 procent av Sveriges totala kväveoxidutsläpp, 25 procent av partikelutsläppen, 30 procent av energianvändningen, 17 respektive 4 procent av användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier samt 33 procent av mängden genererat avfall. Det innebär sammantaget att bygg- och fastighetssektorn står för mellan 4 och 30 procent av miljöpåverkan i Sverige inom dessa områden.

 

Miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv

Miljöindikatorerna visar bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Därmed ingår miljöpåverkan från samtliga skeden och aktiviteter under året – produktion och byggande, drift av den färdiga byggnaden, rivning, återvinning samt transporter.

 

Indikatorerna visar mängden utsläpp till luft, energianvändning, användning av miljö- och hälsofarliga kemiska produkter samt uppkommet avfall. Boverket är målansvarig myndighet för det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” och vi använder indikatorerna i vår uppföljning av vissa delar av målet. Miljöindikatorerna uppdateras årligen och nästa uppdatering med uppgifter för 2015 kommer i slutet av året. Uppgifterna baseras på underlag från Statistiska centralbyrån, SCB.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.