Miljömål – maj 2017

31 maj, 2017

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under maj 2017. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 6128-16
Skadestånd enligt 32 kap. miljöbalken. En kommun har genomfört gatuarbeten som gett upphov till vibrationer. I likhet med mark- och miljödomstolen har Mark- och miljööverdomstolen bedömt att det är övervägande sannolikt att vibrationerna har orsakat sprickor i en bostadsrättsförenings närliggande byggnad. Störningarna har inte bedömts vara sådana att de skäligen bör tålas med hänsyn till förhållandena på orten eller till dess allmänna förekomst. Kommunen har därför bedömts skyldig att ersätta bostadsrättsföreningen för åtgärdandet av sprickorna.

 

M 3737-16
Ett utsläpp av transformatorolja inom vattenskyddsområde har ansetts innebära en störning enligt 32 kap 1 § miljöbalken i form av en markförorening som har övergått i en grundvattenförorening. Även om det i efterhand har kunnat konstateras att föroreningen inte nått fram till vattentäkten har det förelegat en risk för spridning av föroreningen till vattentäkten. Kommunen har som huvudman för vattenförsörjningen stoppat vattenuttaget och låtit genomföra egna undersökningar av föroreningens eventuella spridning. Kostnaderna för dessa åtgärder har fram till en viss tidpunkt ansetts som skador enligt 32 kap miljöbalken för vilka kommunens försäkringsbolag har regressvis rätt till ersättning av Trafikverket.

 

M 3811-17
Mark- och miljööverdomstolen har upphävt mark- och miljödomstolens beslut att inhibera verkställigheten av miljönämndens tillsynsföreläggande. Som skäl för sitt beslut har Mark- och miljööverdomstolen hänvisat till att föreläggandet föranletts av en pågående villkorsöverträdelse samt de risker som verksamheten medför för människors hälsa och miljön.

 

M 9173-16
Brukningsavgiften för allmän va-anläggning. Bruksavgiften för en jordbruksfastighet har delvis bestämts som en schabloniserad lägenhetsavgift beräknade utifrån ekonomibyggnadernas bruttoarea. Med hänsyn till byggnadernas användning och användningsmöjligheter, motsvarar inte byggnadernas bruttoarea den nytta fastighetsägaren har av VA-anslutningen. Lägenhetsavgiften har därför jämkats. (31§ lagen om allmänna vattentjänster).

 

M 5329-16
Fråga om en vindkraftanläggning innebär påtaglig skada i ett område som utpekats som världsarv och riksintresse för kulturmiljövård. MÖD finner att lokaliseringen innebär påtaglig skada och upphäver mark- och miljödomstolens dom i viss del. Även fråga om de skyddszoner som föreslagits är tillräckliga för att anläggningen inte ska komma i konflikt med artskyddsbestämmelserna med hänsyn till kungsörn som förekommer i området. MÖD finner att anläggningen inte kommer i konflikt med artskyddsbestämmelserna.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.