12 nya ämnen blir tillståndspliktiga enligt Reach

15 juni, 2017

12 nya ämnen förs upp i bilaga XIV i Reach och blir därmed tillståndspliktiga. I bilaga XIV finns ämnen som kan ha allvarliga effekter på människors hälsa eller för miljön, så kallade Substances of Very High Concern (SVHC). Ämnena på bilaga XIV finns även på Kandidatförteckningen.

 

Följande ämnen förs upp på bilaga XIV den 3 juli 2017:
• 1-Brompropan (n-propylbromid) (CAS-nr: 106-94-5, EG-nr: 203-445-0).
• Diisopentylftalat (CAS-nr: 605-50-5, EG-nr:210-088-4).
• 1,2-Bensendikarboxylsyra, di-C6-8-grenade alkylestrar, C7-rika (CAS-nr: 71888-89-6, EG-nr:276-158-1).
• 1,2-Bensendikarboxylsyra, di-C7-11-grenade alkylestrar, grenade och raka (CAS-nr: 68515-42-4, EG-nr:271-084-6).
• 1,2-Bensendikarboxylsyradipentylester, grenad och rak (CAS-nr: 84777-06-0, EG-nr: 284-032-2).
• Bis(2-metoxietyl)ftalat (CAS-nr: 117-82-8, EG-nr:204-212-6)
• Dipentylftalat (CAS-nr: 131-18-0, EG-nr: 205-017-9)
• N-pentyl-isopentylftalat (CAS-nr: 776297-69-9, EG-nr: -)
• Antracenolja (CAS-nr: 90640-80-5, EG-nr: 292-602-7)
• Beck, koltjära, högtemp. (CAS-nr: 65996-93-2, EG-nr: 266-028-2)
• 4-(1,1,3,3-Tetrametylbutyl)fenol, etoxilerad (CAS-nr: -, EG-nr: -) (omfattar väldefinierade ämnen och ämnen med okänd eller varierande sammansättning, komplexa reaktionsprodukter och biologiskt material (UVCB-ämnen), polymerer och homologer]
• 4-Nonylfenol, grenad och rak, etoxilerad (CAS-nr: -, EG-nr: -) [ämnen med en rak eller grenad alkylkedja med nio kolatomer, där den fjärde kolatomen är kovalent bunden till fenol, etoxilerad, inbegripandes UVCB-ämnen och väldefinierade ämnen, polymerer och homologer, vilket inkluderar alla enskilda isomerer och/eller kombinationer av dem]

 

Identifieringen av ämnen som kan komma att tas upp i bilaga XIV är en kontinuerlig process, vilket innebär att nya ämnen förs upp successivt. De ämnen som kan tas upp på bilaga XIV och då blir tillståndspliktiga är de som finns på kandidatförteckningen.

 

Vad innebär det att ett ämne finns upptaget på bilaga XIV?
Tillverkare, importörer eller nedströmsanvändare måste ha tillstånd för att använda eller släppa ut ett ämne på marknaden som är upptaget på bilaga XIV. Det gäller både rena ämnen och ämnen som ingår i blandningar.

 

I ändringsförordningen finns datum för när det kommer att krävas tillstånd för de olika ämnena och datum för när Ni senast behöver lämna in tillståndsansökan för att slippa uppehåll i Er nuvarande användning. Ni ansöker om tillstånd hos den europeiska kemikaliemyndigheten, Echa.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.