Bygg- och fastighetsmål – juni 2017

30 juni, 2017

Nedan finner Ni ett urval av de bygg- och fastighetsmål som avgjordes under juni 2017. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

P 9701-16
Byggsanktionsavgift. En byggnad från mitten av 1800-talet har bedömts utgöra en ekonomibyggnad för jord- och skogsbruket. Rivningen av byggnaden har därmed, enligt 9 kap. 16 § och 16 kap. 8 § plan- och bygglagen samt 6 kap. 6 § 1 c) plan- och byggförordningen resp. 10 kap. 3 § plan- och bygglagen, varit undantagen från kravet på anmälan och startbesked. Det har därför saknats grund för nämnden att ta ut en byggsanktionsavgift.

 

P 8016-16
Utdömande av vite. Nämnden har förelagt en fastighetsägare att dels riva ett olovligt uppfört garage, dels återställa marknivåerna på fastigheten. Fastighetsägaren har invänt att garaget har rivits och ersatts med ett förråd samt att det, med hänsyn till senare vidtagna åtgärder på fastigheten, inte längre är möjligt att återställa marknivåerna. MÖD har funnit att de åtgärder som vidtagits med garaget sammantagna måste betraktas som en genomgående ombyggnad och inte som en rivning och att föreläggandet i den delen därmed inte följts. När det gäller återställandet av marknivåerna har MÖD funnit att fastighetsägaren haft faktisk möjlighet att återställa marknivåerna vid tidpunkten då föreläggandet utfärdades och att han inte haft giltig ursäkt för sin underlåtenhet att följa föreläggandet. Vitet har dock jämkats eftersom det av nämnden bestämda vitesbeloppet, som bestått av såväl höga grundviten som löpande viten, sammantaget bedömts som alltför högt.

 

P 1188-17
Svedala kommun har antagit en detaljplan för ett område som inte utpekats som utbyggnadsområde i översiktsplanen och som omfattar jordbruksmark. MÖD har bedömt att jordbruksmarken är brukningsvärd, att kommunens beslut att anta detaljplanen strider mot översiktsplanen samt att kommunen inte har visat att det inte finns annan mark att ta i anspråk för att tillgodose behovet av bostäder. Beslutet att anta planen har därför upphävts.

 

P 2343-16
Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det finns förutsättningar att ge bygglov i efterhand till vissa tillbyggnader.

 

F 5994-16
Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med underinstanserna funnit att en fastighetsreglering som innebär att ett 6,6 ha stort skogsområde överförs till en bostadsfastighet inte ska tillåtas. Domstolen har därvid beaktat att området inte längre skulle komma att brukas rationellt och inte heller ha något annat ändamål. Överföringen strider därmed mot 3 kap. 7 § andra meningen FBL.

 

F 6295-16
Lantmäteriet beslutade om en gemensamhetsanläggning för befintlig utfartsväg trots att två av de deltagande fastigheterna, som hade servitut på vägen och byggt den, motsatte sig anläggningen. Mark- och miljödomstolen upphävde beslutet. Mark- och miljööverdomstolen bedömde i likhet med Lantmäteriet att vägen var av väsentlig betydelse för de fastigheter som den gick över och att båtnadsvillkoret var uppfyllt eftersom det är mest resurs- och kostnadseffektivt att flera fastigheter delar på kostnaderna för anläggande och underhåll av en gemensam väg.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.