Fler arbetsolyckor och färre arbetssjukdomar

7 juni, 2017

Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik för 2016 visar på en uppgång av anmälda arbetsolyckor. Samtidigt minskade de anmälda arbetssjukdomarna totalt sett. Men anmälningarna av arbetssjukdomar bland kvinnor till följd av organisatoriska och sociala problem runt om på landets arbetsplatser ökade för sjunde året i rad.

 

Rapporten omfattar anmälda arbetsskador – arbetsolyckor och arbetssjukdomar – under 2016 och täcker hela arbetsmarknaden. Statistiken bygger på de anmälningar som gjordes till Försäkringskassan och redovisas bland annat uppdelat på kön, ålder och näringsgren.

 

Fortsatt ökning av arbetsrelaterad stress
Mer än var tredje anmälan om arbetssjukdom uppgavs vara orsakad av organisatoriska eller sociala faktorer, det vill säga hur arbetsgivare organiserar arbetet och relationerna på jobbet. Det handlade ofta om alltför mycket arbete eller för hög arbetstakt, samt om problem i relationerna på arbetsplatsen, som till exempel samarbetsproblem, mobbning, utfrysning och trakasserier.

Hela 46 procent av anmälningar om arbetssjukdom som gällde kvinnor uppgavs ha dessa orsaker. Motsvarande siffra för män var 21 procent. Det var också den vanligaste orsaken till arbetssjukdomar bland kvinnor inom branscherna offentlig förvaltning, försvar, vård, omsorg och sociala tjänster.

 

Arbetssjukdomar minskade totalt sett
Arbetssjukdomar minskade totalt sett med fyra procent under 2016. Minskningen bland män var betydligt större än bland kvinnor, åtta procent jämfört med en procent. Det var framförallt arbetssjukdomar på grund av kemiska och biologiska ämnen i arbetsmiljön, samt buller som minskade. Anmälningarna minskade mest inom branscherna mineralutvinning, jord- och skogsbruk och fiske.

 

Arbetsolyckor ökade på grund av fall och tunga lyft
Arbetsolyckor med sjukfrånvaro ökade med fyra procent under 2016. Mest ökade olyckor på grund av rörelse med belastning, såsom till exempel tunga lyft, och fallolyckor. Antalet anmälningar ökade mest bland män med sex procent, medan ökningen för kvinnor låg på tre procent.

Flest anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro orsakades bland kvinnor av fallolyckor och bland män av olyckor med handverktyg eller fordon. Mest anmälningar av arbetsolyckor kom från vård, omsorg och sociala tjänster för kvinnor och från tillverkningsbranschen för män.

 

År 2016 anmäldes cirka 122 500 arbetsskador
• 34 600 arbetsolyckor som medfört sjukfrånvaro (14 400 kvinnor, 20 300 män)
• 64 700 arbetsolyckor utan sjukfrånvaro (35 300 kvinnor, 29 500 män)
• 10 200 olyckor på väg till eller från arbetet (6 800 kvinnor, 3 400 män)
• 11 800 arbetssjukdomar (7 500 kvinnor, 4 300 män)
• 45 arbetsolyckor med dödlig utgång

 

Nedan finner Ni rapporterna:

Arbetsskador 2016

Arbetsskador 2016 – län och kommun

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.