Miljömål – juni 2017

30 juni, 2017

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under juni 2017. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 4686-16
Ansökan om tillstånd för sortering och återvinning av metallavfall mm. Sökande, som sedan tidigare har bedrivit verksamhet på platsen med stöd av anmälan, har gjort gällande att lokaliseringsprövningen endast ska avse utökningen av verksamheten. Enligt MÖD ska det dock göras en fullständig lokaliseringsprövning av den sökta verksamheten. MÖD har vid en samlad bedömning funnit att lokaliseringen inte är lämplig med hänsyn till närheten till bostadsbebyggelse (ca 50 meter) och till den utformning av verksamheten som bolaget har valt.
Ansökan har därför avslagits. (2 kap 6 §miljöbalken)

 

M 8062-16
Fråga om utdömande av vite. Ett vitesföreläggande har delgetts adressaten genom s.k. spikning. Genom telefonsamtal med företrädare för miljöförvaltningen har, enligt Mark- och miljööverdomstolen, adressaten fått sådan kännedom om föreläggandet som krävs för att vitet ska kunna dömas ut. Då samtliga övriga förutsättningar för utdömande av vitet ansetts uppfyllda har vitet dömts ut.

 

M 1278-16 
Tillsynsmyndigheten har förelagt ett bolag att inkomma med anmälningar om anläggningar för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall. Sedan bolaget invänt att den sopsand som bolaget mellanlagrar inte är att betrakta som avfall har Mark- och miljööverdomstolen, lika med underinstanserna, bedömt att sopsanden utgör avfall. I målet har fråga också uppkommit om tillsynsmyndigheten varit förhindrad att utforma föreläggandet på det sätt som skett.

 

M 3867-17
Enligt 11 kap. 9 b § tredje stycket får en anmälningspliktig vattenverksamhet påbörjas tidigast åtta veckor efter det att anmälan gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer annat. Att de åtta veckorna passerat utan beslut från länsstyrelsen om att ändra tidsfristen innebär enligt Mark- och miljööverdomstolens mening att länsstyrelsen inte längre haft möjlighet att inom ramen för anmälningsärendet förbjuda verksamheten.

 

M 5911-16
Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med underinstanserna funnit att tillstånd till enskild avloppsanläggning för BDT- vatten och vatten från vattenklosett inte ska beviljas. Trots att anläggningen uppfyller kraven för hög skyddsnivå har domstolen ansett att recipientens (Gullmarsfjorden) höga skyddsvärde och utsläppspunktens närhet till badplats medför att högre krav än vad som gäller för hög skyddsnivå behöver ställas. Domstolen har också beaktat följderna av en generell utbredning av avloppsanläggningar som renar vatten från vattenklosetter.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.