Minskade utsläpp av mikroplaster

3 juni, 2017

Naturvårdsverket har identifierat vilka källor som står för de största utsläppen av mikroplast i Sverige. Kunskap och medvetenheten om mikroplaster behöver öka. Forskning, förbättrad upphandling, vägledning, dialog och informationsinsatser föreslås för minskade utsläpp av mikroplaster i Sverige.

 

Slitage av däck och vägar, konstgräsplaner, industriell produktion och hantering av primärplast, tvätt av syntetfibrer, båtbottenfärg och nedskräpning är de källor som i första hand bör åtgärdas. De här källorna är också de som står för de största utsläppen av mikroplast enligt den kartläggning som gjorts.

 

Rapporten visar på vilka steg som behöver tas för att förebygga och minska spridning av mikroplaster från landbaserade källor till hav, sjöar och vattendrag. Bristen på data är betydande och osäkerheterna stora. För att på längre sikt förhindra att mikroplastutsläpp uppstår och att spridningen minskar är kunskapsuppbyggnad central. De kunskapsluckor som identifierats ligger till grund för förslagen om beställargrupper och forskning och utveckling. Samtidigt behöver medvetenheten om mikroplaster öka. Därför föreslås även vägledning, dialog och informationsinatser i syfte att höja både kunskapen och medvetenheten om mikroplaster.

 

Parallellt med nationella åtgärder fordras fortsatt arbetet i EU och internationellt för att minska tillförseln av både makro- och mikroplaster till hav, sjöar och vattendrag. Sverige bör ta till vara den kunskap som genereras internationellt för att öka kunskapsbasen och utveckla åtgärder nationellt. Vi kan också bidra med egna erfarenheter, till exempel av att bygga en fungerande avfallshantering, eftersom bristande avfallshantering och nedskräpning på land globalt sett är den största källan till marint skräp och mikroplast i världshaven.

 

Här finner Ni rapporten.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.