Nya Radiodirektivet – RED

1 juni, 2017

Den 13 juni 2017 blir det nya radiodirektivet (2014/53/EU) tvingande efter en ettårig övergångsperiod.

 

För att få placera en radioprodukt på den europeiska marknaden måste den CE-märkas enligt Radio-direktivet.

 

Riksdagen och regeringen har som en följd av direktivet antagit radioutrustningslagen (SFS 2016:392) och radioutrustningsförordningen (SFS 2016:394). PTS har dessutom publicerat föreskrifter (PTSFS 2016:5) som mer detaljerat reglerar vad EU och Sveriges Riksdag och regering bestämt. I de senare finns regler som omfattar all radioutrustning.

 

Detta lagstiftningspaket ersätter lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning, förordningen (2000:124) om radio- och teleterminalutrustning och PTS föreskrifter (PTSFS 2004:7) om krav m.m. på radio- och teleterminalutrustning.

 

Radioutrustning som uppfyller det gamla regelverket får tillhandahållas på marknaden tom. den 12 juni 2017.

 

Några av de viktigaste förändringarna mellan R&TTE (det tidigare direktivet som reglerar radiokommunikationsutrustning) och RED.

• Vissa produkter som omfattas av R&TTE har lyfts ut ur RED och vice versa.

• Minimiprestanda: Tydligare krav på minimiprestanda hos radiomottagare.

• Spårbarhet och registrering: Skarpare instrument för marknadskontroll i form av ökade krav på spårbarhet och möjligheten att kräva registrering av radioutrustning i produktgrupper där regelefterlevnaden är låg.

• Gemensam laddare: EU-kommissionen har möjligheten att lägga till krav på att bärbar utrustning som exempelvis mobiltelefoner ska vara kompatibel med en gemensam laddare.

• Mjukvara: I de fall utrustningen kräver mjukvara för att fungera måste tillverkaren kunna visa att utrustningen och mjukvaran tillsammans uppfyller de väsentliga kraven. Vilken version av mjukvaran som testats tillsammans med utrustningen måste finnas med i tillverkarens Försäkran om överensstämmelse (EG-försäkran/DoC).

• Notified Body: Det som i R&TTE kallas Notified Body Statement blir i RED ett Notified Body Certificate.

• DoC och teknisk fil: Direktivet ställer mer specifika krav på innehåll och uppställning av försäkran om överensstämmelse och teknisk fil.

• Ekonomiska aktörers ansvar: Definierar och förtydligar de olika ekonomiska aktörernas (tillverkare, importörer och distibutörer/återförsäljare) roller och skyldigheter.

• Riskbedömning: Skärpt skrivning kring krav på bedömning av risker med produkten i den tekniska dokumentationen.

 

Nedan finner Ni rättskällorna

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.