Bygg- och fastighetsmål – juli 2017

31 juli, 2017

Nedan finner Ni ett urval av de bygg- och fastighetsmål som avgjordes under juli 2017. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

P 5513-17
Mark- och miljödomstolen har vid sammanträde gett parterna tillfälle att före en viss tidpunkt slutföra sin talan. Domstolen har före fristen löpt ut avgjort målet trots att något yttrande ännu inte kommit in. Mark-och miljööverdomstolen har ansett att handläggningen innefattat ett rättegångsfel som inte kan avhjälpas i överrätten och återförvisat målet för fortsatt handläggning.

 

P 9947-16
Ett trädäck har uppförts på mark som i detaljplanen är korsmarkerad och som enligt planbestämmelserna endast får bebyggas med uthus. I ett tillsynsärende beslutade nämnden, efter klagomål från grannar, att inte ingripa mot trädäcket. Mark- och miljööverdomstolen har, lika med mark- och miljödomstolen, bedömt att trädäcket är att anse som en anläggning och därmed utgör ett byggnadsverk samt att  planen inte tillåter något annat byggnadsverk än uthus på marken. Eftersom trädäcket strider mot detaljplanen borde tillsynsärendet inte ha avslutats utan åtgärd. Även fråga om nämndens klagorätt.

 

P 4472-17
Ventilationsanläggning på skoltak har ansetts tillgodose ett angeläget  gemensamt behov enligt 9 kap. 31 c § PBL i bygglovsärende.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.