Djur- och växthandeln får inte sälja invasiva arter

10 juli, 2017

Handlare som saluför arter som är listade på EU:s förteckning över invasiva främmande arter har i ett år haft dispens att sälja eller överlåta exemplar de haft i lager. Den 2 augusti upphör övergångsreglerna och det blir ett totalt förbud för dessa arter i handeln.

 

EU-listade arter som förekommer i svensk handel är till exempel gul skunkkalla som är en trädgårdsväxt, kabomba och afrikansk vattenpest som är akvarieväxter, samt vattenhyacint som är en dammväxt. Bland de EU-listade djurarterna är det endast vattensköldpaddan ”Trachemys scripta” som kan förekomma i svensk handel.

 

Bland de arter som handeln inte får sälja eller överlåta från den 2 augusti, bedöms flera kunna etablera sig och bli invasiva i Sverige och några av dem, till exempel gul skunkkalla, växer redan vilt här.

 

En invasiv art är en art som med hjälp av människan introducerats till områden utanför sitt ursprungliga utbredningsområde och som har egenskaper som gör att de sprider sig snabbt i den nya miljön.

 

Invasiva främmande arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald och de kan få stora negativa effekter på natur och trädgård, jord- och skogsbruk och människors hälsa.

 

Det går ofta att stoppa en skadlig invasiv art om den upptäcks tidigt. Hinner den däremot etablera och sprida sig så kan det bli både dyrt och svårt att stoppa utbredningen. Det finns redan ett antal sådana arter i den svenska naturen: spansk skogssnigel (mördarsnigel), jätteloka (jättebjörnloka) och amerikansk mink till exempel.

 

För att skydda miljön och samhället mot skadorna av invasiva främmande arter finns sedan 1 januari 2015 en EU-förordning (1143/2014). Den ska förebygga att de mest problematiska invasiva arterna inte förs in till eller sprids inom EU. Enligt förordningen får EU-listade arter inte släppas ut i naturen, säljas, bytas, odlas, födas upp eller transporteras.

 

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har huvudansvaret för Sveriges arbete med att förebygga problemen med invasiva främmande arter.

 

Här finner Ni listan över arter som omfattas.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.