Kommande slutdatum för tillståndspliktiga ämnen

4 juli, 2017

Ni som är tillverkare, importör eller nedströmsanvändare måste ha tillstånd för att använda eller släppa ut ett ämne på marknaden som är upptaget på bilaga XIV till Reach. Det gäller både rena ämnen och ämnen som ingår i blandningar.

 

Slutdatum, det vill säga det datum då Ni måste ha tillstånd, närmar sig för flera tillståndspliktiga ämnen i Reach bilaga XIV. Efter dessa datum får Ni inte längre använda eller släppa ut ämnena på marknaden, om Ni inte har tillstånd. Om Ni är nedströmsanvändare kan Ni i vissa fall ha möjlighet att använda Er leverantörs tillstånd.

 

22 augusti 2017
• Formaldehyd, oligomera reaktionsprodukter med anilin (teknisk MDA) (EG-nr: 500-036-1, CAS-nr: 25214-70-4)
• Arseniksyra (EG-nr: 231-901-9, CAS-nr: 7778-39-4)
• Bis(2-metoxietyl)eter (diglym) (EG-nr: 203-924-4, CAS-nr: 111-96-6)

 

21 september 2017
• Kromtrioxid (EC-nr: 215-607-8, CAS-nr: 1333-82-0)
• Syror som alstras från kromtrioxid och dess oligomerer

Grupp innehållande:
Kromsyra (EC-nr: 231-801-5, CAS-nr: 7738-94-5)
Dikromsyra (EC-nr: 236-881-5, CAS-nr: 13530-68-2)

Oligomerer av kromsyra och dikromsyra (EC-nr: Ännu ej fastställt, CAS-nr: Ännu ej fastställt)
• Natriumdikromat (EC-nr: 234-190-3, CAS-nr: 7789-12-0, 10588-01-9)
• Kaliumdikromat (EC-nr: 231-906-6, CAS-nr: 7778-50-9)
• Ammoniumdikromat (EC-nr: 232-143-1, CAS-nr: 7789-09-5)
• Kaliumkromat (EC-nr: 232-140-5, CAS-nr: 7789-00-6)
• Natriumkromat (EC-nr: 231-889-5, CAS-nr: 7775-11-3)

 

22 november 2017
• 1,2-dikloretan (EDC) (EG-nr: 203-458-1, CAS-nr: 107-06-2)
• 2,2′-diklor-4,4′-metylendianilin (MOCA) (EG-nr: 202-918-9, CAS-nr: 101-14-4)

 

Här finner Ni mer information om tillstånd i Reach.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.