Miljömål – juli 2017

31 juli, 2017

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under juli 2017. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 1382-17
Nämnden har förelagt en va-huvudman att förbättra en befintlig avloppsanläggning eller att installera en ny avloppsanläggning så att vissa närmare angivna krav skulle klaras. Ett av kraven var att anläggningen kunde förväntas uppnå minst 50 % reduktion av kväve. MÖD har bedömt att det med hänsyn till förutsättningarna för området i fråga inte kan anses rimligt att kräva särskild kväverening för avloppsanläggningen och det kravet har därför tagits bort. Tiden för fullgörandet av föreläggandet i övrigt har till följd av överklagandet flyttats fram.

 

M 2429-17
Mark- och miljödomstolen har i ett överklagat mål avgjort målet utan att ge de enskilda som klagar möjlighet att bemöta vad den beslutande myndigheten och verksamhetsutövaren anfört som svar på de enskildas överklagande. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att detta strider mot 22 § lagen om domstolsärenden och utgör ett rättegångsfel. Mark- och miljööverdomstolen har därför med stöd av 50 kap. 28 § rättegångsbalken undanröjt mark- och miljödomstolens dom och återförvisat målet för fortsatt handläggning.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.