Bygg- och fastighetsmål – augusti 2017

31 augusti, 2017

Nedan finner Ni ett urval av de bygg- och fastighetsmål som avgjordes under augusti 2017. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

P 1406-17
Mark- och miljööverdomstolen har funnit att vid prövning av om bygglov kan ges ska en tillbyggnad av huskroppen och en utökning av en intilliggande balkong ses som en helhet. Domstolen har funnit att det inte finns särskilda skäl för att placera tillbyggnaden 0,2 m från tomtgräns och att denna placering inte heller kan vara en liten avvikelse. Bygglovet har upphävts.

 

F 9396-16
Vid stadigvarande förändringar i en fastighets användningssätt kan andelstalet anpassas i enlighet  med föreskrifter som finns angivna i anläggningsbeslutet. En samfällighets styrelse har därför gjort rätt då den ändrade andelstalet för fastighet vid uthyrning av komplementbostad.

 

F 6892-17
Beslut av lantmäteriet att avvisa för sent inkommet överklagande var riktigt. Skäl för återställande av försutten tid förelåg inte.

 

P 8596-16
Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det inte funnits skäl att avslå en ansökan om förhandsbesked avseende fritidshus med hänvisning till detaljplanekravet.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.