Förslag till ändrade krav på OVK-besiktning

30 augusti, 2017

Boverket har skickat ut ändringar avseende föreskrifterna och allmänna råden om OVK på remiss.

 

Funktionen hos ett ventilationssystem ska kontrolleras för att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader. Ventilationssystem ska hållas i sådant skick att det alltid uppfyller sitt ändamål.

 

För att ventilationssystemets funktion ska bibehållas så krävs det kontinuerlig översyn, regelbunden skötsel m.m. Funktionen hos ventilationssystemet ska kontrolleras innan systemet tas i bruk för första gången (första besiktning) och därefter regelbundet vid återkommande tillfällen (återkommande besiktning). Kontrollen ska utföras av en certifierad kontrollant.

 

Många av dagens certifierade funktionskontrollanter kommer att gå i pension inom de närmaste åren. Dessutom har bostadsbyggandet ökat påtagligt, vilket ger ett ökat behov av funktionskontrollanter. Tillgången på funktionskontrollanter behöver kunna säkerställas för framtiden.

 

Föreskrifterna om funktionskontroll och certifiering av funktions-kontrollanter upplevs ofta som otydliga. Detta gäller både kraven vid certifiering av kontrollanter och undantaget från OVK-besiktning för en- och tvåbostadshus.

 

Ändringarna innebär i huvudsak en sänkning av kravet på yrkeserfarenhet vid certifiering av funktionskontrollanter. Vidare görs vissa förtydliganden av kraven på allmän teknisk kunskap med syfte bl.a. att minska osäkerheten och göra tillämpningen mera enhetlig.

 

En definition av en- och tvåbostadshus tas bort för att skapa en mer enhetlig tillämpning bland kommunernas byggnadsnämnder gällande undantaget från krav på OVK-besiktning.

 

Här finner de ändrade föreskrifterna.

Här finner Ni konsekvensutredningen.

 

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.