Framtidsfullmakt – ny sorts fullmakt från den 1 juli 2017

14 augusti, 2017

Regeringen har beslutat om lagrådsremissen Framtidsfullmakter – en ny form av ställföreträdarskap för vuxna. Framtidsfullmakter ger den enskilda möjlighet att utse någon att sköta ens angelägenheter när du inte längre kan göra det själv.

 

Med en framtidsfullmakt kan du utse en person som tar hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre kan ta hand om dem själv på grund av att du blir sjuk, får en psykisk störning eller liknande. Reglerna för framtidsfullmakter gäller från den 1 juli 2017.

 

En framtidsfullmakt börjar gälla när du själv inte längre kan ta hand om dina ärenden. Fullmakten kan gälla både för personliga och ekonomiska angelägenheter. Det kan till exempel vara löpande ekonomiska saker, som att betala räkningar, förvalta tillgångar som du har på banken och att ta hand om avtal om el, hyra eller olika abonnemang.

 

Formella krav på en framtidsfullmakt
Det finns vissa formella krav på en framtidsfullmakt:
• Du måste vara 18 år och kunna ta hand om dina angelägenheter när du skriver fullmakten
• Fullmakten ska vara skriftlig
• Det ska framgå att det är en framtidsfullmakt
• Det ska framgå vem eller vilka som är fullmaktshavare
• Det ska framgå vilka angelägenheter som fullmakten omfattar
• Övriga villkor för fullmakten ska anges
• Fullmakten ska bevittnas av två personer. Den som är vittne får inte vara den fullmakten gäller för (fullmaktshavaren)
• Fullmakten ska visas upp i original när den används, exempelvis på banken.

 

Innehåll i en framtidsfullmakt
Fullmakten kan gälla både för personliga och ekonomiska angelägenheter. Det kan till exempel vara löpande ekonomiska saker, som att betala räkningar, förvalta tillgångar som du har på banken och att ta hand om avtal om el, hyra eller olika abonnemang.

 

När framtidsfullmakten börjar gälla
Framtidsfullmakten börjar gälla om och när du drabbas av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande och tillståndet är varaktigt. Det är den som du ställt ut fullmakten till som ska bedöma om ett sådant tillstånd har inträtt.
Om fullmaktshavaren är osäker kan han eller hon begära att en domstol prövar om fullmakten har trätt i kraft. Du kan också ha ett krav i fullmakten att en domstol ska pröva om fullmakten har börjat gälla.

 

Fullmaktshavaren ska informera både dig, din maka, make eller sambo samt dina närmaste släktingar om att fullmakten har trätt i kraft och vad den innehåller. Meddelandet kan vara antingen muntligt eller skriftligt.

 

Uppdraget som fullmaktshavare
Fullmaktshavaren har rätt att utföra de uppgifter som du har beskrivit i framtidsfullmakten. Fullmaktshavaren ska agera i enlighet med dina intressen och samråda med dig i viktiga frågor om det är möjligt.

 

Om du vill att någon ska granska fullmaktshavarens verksamhet kan du skriva in det i fullmakten. Då kan du också sätta upp ett villkor om att fullmaktshavaren ska redovisa sitt uppdrag till granskaren. Har du inte utsett någon granskare så kan din make, maka, sambo eller närmaste släktingar begära att fullmaktshavaren lämnar redovisningar, men högst en gång per år.

 

Överförmyndare kan agera på brister i skötsel
Överförmyndaren i kommunen kontrollerar inte hur en fullmaktshavare sköter sitt uppdrag enligt framtidsfullmakten, men om de skulle bli uppmärksammade på att det kan finnas brister kan de begära in redovisningar och upplysningar från fullmaktshavaren. Överförmyndaren kan besluta att fullmakten helt eller delvis inte längre får användas om fullmaktshavaren har missbrukat den.

 

Mer om framtidsfullmakter
De anglosaxiska länderna lagstiftade om framtidsfullmakter redan år 2007; The Mental Capacity Act, en lag som reglerar människors beslutsförmåga när de drabbats av sjukdomar och skador i hjärnan.

 

Danmark har godkänt framtidsfullmakter utan särskild lagstiftning. Norge och Finland har lagstiftat om framtidsfullmakter sedan några år tillbaka, något som bedömts fungera bra.

 

Ni som har Alteas stödtjänst mallar finner exempel på framtidsfullmakt där.

Här finner Ni Lag (2017:310) om framtidsfullmakter.

 

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.