Miljömål – augusti 2017

31 augusti, 2017

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under augusti 2017. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 1189-17
Det har varit fel av mark- och miljödomstolen att upphäva ett föreläggande om undersökningar mot bolaget A på den grunden att det upplösts efter fusion med bolaget B (absorption). Detta eftersom bolaget B genom fusionen har inträtt i bolaget A:s samtliga rättigheter och skyldigheter samt övertagit bolaget A:s talan i målet. Målet har återförvisats till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.

 

M 10315-16
Strandskyddsdispens har inte getts för nybyggnation av bostadshus. En bilväg och gång- och cykelväg går mellan strandlinjen och det tänkta bostadshuset. Vägarna har varken var för sig eller tillsammans ansetts vara avskiljande i den mening som avses i 7 kap. 18 c § första stycket 2 miljöbalken, eftersom allmänheten typiskt sett inte skulle avhålla sig från att passera över dem.

 

P 817-17
Beslut om utdömande av vite har upphävts eftersom fastighetsägare inte fått tillräckligt rådrum att vidta förelagda åtgärder när fristen för genomförandet gick ut samma dag som delgivning skett.

 

M 2667-17
Mark- och miljööverdomstolen har funnit att elektrifiering av en fastighet utgör ett angeläget allmänt intresse och meddelat strandskyddsdispens för uppförandet av transformatorstation m.m.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.