Bygg- och fastighetsmål – september 2017

30 september, 2017

Nedan finner Ni ett urval av de bygg- och fastighetsmål som avgjordes under september 2017. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

P 702-17
Bygglov för ändring av carport till entré och förråd. Nämndens beslut att avslå ansökningen har fastställts eftersom den sökta åtgärden skulle innebära att fastighetens behov av parkering inte längre skulle vara tillgodosett.

 

P 10972-16
Målet avser ansökan om bygglov för flerbostadshus. Frågan är vad Boverkets byggföreskrift om att i byggnad med fler än tio plan ska finnas ytterligare en personhiss innebär för att kravet på tillgänglighet ska vara uppfyllt. Mark- och miljödomstolen hade upphävt nämndens bygglovsbeslut med motiveringen att det förhållandet att personhissarna lokaliserats till två separata trapphus innebär att kravet i bestämmelsen inte är uppfyllt. Mark- och miljööverdomstolen fann att för att kravet på tillgänglighet ska vara uppfyllt krävs att alla bostadslägenheter i en byggnad med mer än tio plan också har tillgång till en ytterligare personhiss och instämde därför i mark- och miljödomstolens bedömning.

 

P 10873-16
Mark- och miljööverdomstolen har med stöd av 6 kap. 24-27 §§ kommunallagen funnit att jäv inte förekommit i samband med handläggningen av detaljplan eftersom jävsituationen endast uppstått i samband med ett remissyttrande och inte i samband med sådant  beslutsfattande som utgör myndighetsutövning.

 

P 3863-17
Byggsanktionsavgift. Ett meddelat slutbesked utgör i sig inte något hinder mot att en nämnd tar ut en byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 51 § PBL. Såsom slutbeskedet i detta fall formulerats kan det dock för den enskilde inte uppfattas på annat sätt än som att nämnden även fattat ett beslut om att det överhuvudtaget inte finns skäl för någon sanktion enligt 11 kap. PBL, inbegripande byggsanktionsavgift. Detta har för den enskilde bedömts utgöra ett gynnande förvaltningsbeslut. Eftersom det inte framkommit tillräckliga skäl för att ändra beslutet har nämnden bedömts vara förhindrad att ta ut en byggsanktionsavgift.

 

P 11198-16
Fråga om bygglov för åkattraktion i en nöjespark. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att den sökta åtgärden inte innebär ett sådant tillskott av ljud att det innebär betydande olägenhet. Nämndens beslut att bevilja bygglov har därför fastställts.

 

F 9601-16
Vid fördelning av kostnaderna för en gemensamhetsanläggning avseende väg ska hänsyn tas till möjligheten att ordna alternativ utfart för vissa fastigheter. Några fastigheter har redan idag tillgång till utfart och kan inte anses ha lika stor nytta av en nyanlagd väg som de fastigheter som inte har tillgång till utfart. Kostnaderna för de fastigheter som redan har utfart bör inte överstiga vad det skulle kosta att lösa enbart dessa fastigheters behov med en ny utfart. 15 § Anläggningslagen (1973:1149)

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.