En ny dataskyddslag

21 september, 2017

Fredagen den 12 maj 2017 publicerades ett förslag till ny Dataskyddslag som nu kommit ut på remiss.

Utredningens uppdrag har varit att föreslå en ny nationell reglering om personuppgiftsbehandling som på ett generellt plan kompletterar den nya dataskyddsförordningen som har beslutats inom EU.

 

Den nya regleringen ska vara på plats när förordningen börjar tillämpas i samtliga medlemsländer den 25 maj 2018.

 
I betänkandet föreslår utredningen att personuppgiftslagen ska upphävs och att de kompletterande bestämmelser av generell karaktär som de lägger fram ska samlas i en ny övergripande lag och förordning om dataskydd. Den nya lagen kallas dataskyddslagen.

 

EU-förordningen lämnar utrymme för medlemsländerna att stifta nationella lagar inom vissa av förordningens områden, till exempel ges medlemsstaterna möjligheten att sänka åldersgränsen för när barn själva ska kunna samtycka till att deras personuppgifter behandlas när de använder sociala medier, söktjänster och appar. Utredningen föreslår här att den lägsta möjliga åldersgränsen, 13 år, ska gälla i Sverige. För barn som är yngre än 13 år krävs att samtycket lämnas av vårdnadshavaren eller att barnets samtycke godkänns av denne.

 

Enligt dataskyddsförordningen får medlemsstaterna själva också bestämma om och i vilken utsträckning myndigheter utöver företag och andra enskilda ska kunna tvingas betala administrativa sanktionsavgifter om de bryter mot förordningen. Dataskyddsutredningen anser att enskildas intresse av skydd för sin personliga integritet väger lika tungt om uppgifter behandlas i det allmännas verksamhet som i den privata sektorn och föreslår att även myndigheter ska kunna åläggas att betala sanktionsavgifter.

 

Sektorsspecifik reglering, till exempel domstolsdatalagen och patientdatalagen, ses över av andra pågående utredningar.

 

Här finner SOU 2017:39 Ny dataskyddslag.

Här finner Ni mer information om GDPR, Dataskyddsförordningen.

Gå gärna på Alteas utbildningar, se Alteas hemsida.

 

Informationen kommer från Regeringen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.