Miljömål – september 2017

30 september, 2017

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under september 2017. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 10705-16
En kommunal nämnds föreläggande att gräset inom ett strandskyddsområde endast fick slås två gånger per år har fastställts. Kontinuerlig klippning av gräset inom detta område har ansetts både avhållande för allmänheten och innebära att livsvillkoren för djur- och växtlivet väsentligen ändras.

 

M 7806-16
En uppläggning av jord- och schaktmassor som kommer från byggnationen av en väg har, oberoende av att undantaget i 11 § 3 avfallsförordningen är tillämpligt, bedömts utgöra en tillståndspliktig deponering av avfall. Verksamheten ska därmed prövas i en annan ordning än genom ett samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken och det har i en sådan situation inte varit fel av länsstyrelsen att avvisa anmälan. Även fråga om den svenska regleringens förenlighet med EU-rätten och avfallsdirektivet.

 

M 10761-17
Diskmaskiner för storkök har ansetts utgöra stora hushållsapparater i WEEE-förordningens och WEEE-direktivets mening. Den tolkningen har inte ansetts strida mot ordalydelsen och därmed inte heller mot legalitetsprincipen. En producent av diskmaskiner för storkök som inte i rätt fullgjort sin rapporteringsskyldighet har därför ålagts att betala en miljösanktionsavgift.

 

M 10762-16
Anmälan om användning av avfall vid sluttäckning av deponi. Med hänsyn till deponins och tätskiktets konstruktion samt deponins lokalisering har de försiktighetsmått mark- och miljödomstolen föreskrivits i stort fastställts angående de avfallsmassor som får läggas under tätskiktet.

 

M 11370-16
Mark- och miljööverdomstolen har, i likhet med mark- och miljödomstolen, ansett att en tillsynsmyndighet inte kan få kostnader för arbete med att upprätta en ansökan om utdömande av vite ersatt med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.