Så här ska elinstallationsföretag granskas

27 september, 2017

Sedan 1 juli 2017 har Elsäkerhetsverket ett breddat uppdrag att kontrollera företag.

 

Tillsyn kan komma att göras på initiativ av Elsäkerhetsverkets själva men givetvis också på indikation när en anmälan inkommer.

 

Kortfattat har elinstallationsföretagen följande skyldigheter enligt elsäkerhetslagen (2016:732, ESL), elsäkerhetsförordningen (2017:218) och Elsäkerhetsverkets föreskrifter.

1. Ha minst en auktoriserad elinstallatör som ska verka för att verksamheten bedrivs i enlighet med lag, förordning och föreskrifter.
2. Ha ett egenkontrollprogem och utöva egenkontroll över sitt arbete för att säkerställa att de elinstallationer företaget utför uppfyller kraven.
3. Se till att elinstallationsarbete enbart utförs av någon som omfattas av företagets egenkontrollprogram, vilket alltså gäller även om personen innehar auktorisation.
4. Elinstallationsföretag som arbetar på annans anläggning ska vara anmälda till Elsäkerhetsverkets register samt hålla sina uppgifter i registret uppdaterade.

 

Uppdraget för Elsäkerhetsverket är att kontrollera så att regelverket efterlevs och om det inte efterlevs göra åtgärder.

 

Vad gör Elsäkerhetsverket åt elinstallationsföretag som inte registrerat sig?
Om företaget inte är registrerat i vårt företagsregister får det inte utföra elinstallationsarbete på annans anläggning. En första åtgärd från Elsäkerhetsverket kan vara att föra dialog med företaget och informera om deras skyldigheter och att de begår ett lagbrott.

 

Om den första dialogen inte leder till rättelse har Elsäkerhetsverket möjlighet att förelägga företaget att anmäla sig till Elsäkerhetsverkets register (och givetvis då uppfylla de skyldigheter det innebär inklusive ta fram ett egenkontrollprogram). Om detta inte efterlevs så kan Elsäkerhetsverket meddela ett förbud mot att bedriva verksamheten och förena förbudet med vite. Det kan också bli aktuellt med en polisanmälan.

 

Vad gör Elsäkerhetsverket åt registrerade elinstallationsföretag som inte följer reglerna?
Vid misstanke om att ett registrerat elinstallationsföretag utför bristfälligt arbete så startar Elsäkerhetsverket ett tillsynsärende mot företaget. Företaget blir kontaktat och Elsäkerhetsverket kan då komma att bland annat kontrollera egenkontrollprogrammet.

 

Om Elsäkerhetsverket kommer fram till att det föreligger brister i utförandet, trots att ett egenkontrollprogram finns, kan det bli aktuellt med tillsyn av elinstallatören för regelefterlevnad. Om den som utfört arbetena är en auktoriserad elinstallatör kan det också bli aktuellt med tillsyn av elinstallatören.

 

Tillsynsärendet mot företaget förblir pågående och kan leda till avregistrering av företaget från företagsregistret, förbud mot att utföra elinstallationsverksamhet vilket kan förenas med vite eller polisanmälan av företaget. Visar polisens utredning att det begåtts ett lagbrott så lämnas ärendet över till tingsrätten där både företaget, elinstallatören som utfört arbetet och elinstallatören för regelefterlevnad kan bli dömda.

 

Informationen kommer från Elsäkerhetsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.