Arbetsmiljöverket vill förenkla reglerna

17 oktober, 2017

Arbetsmiljöverket ser just nu över sina föreskrifter om arbetsmiljön. Planerna går ut på att slå samman dagens regler till ett litet antal övergripande föreskrifter.

 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska bli färre, regelverket bli tydligare, onödiga detaljkrav ska plockas bort och reglerna bli konkurrensneutrala. Det är ambitionen bakom ett förändringsarbete som nu bedrivs inom Arbetsmiljöverket. På den fackliga kanten har det rått viss oro för att resultatet ska bli mer tandlösa föreskrifter.

 

Regelförenklingar har i och för sig gjorts tidigare, och då med stöd även från LO. Under 1980-talet beslutade dåvarande Arbetarskyddsstyrelsen om mängder av nya föreskrifter (AFS). År 1991 fanns det 210 stycken. Kritik fanns bland både arbetstagarnas och arbetsgivarnas företrädare mot att de blivit för många och att de ibland var krångliga att tolka.

 

I det läget införde Arbetsmiljöverket en översyn av regelverket. 2003 beslutades att alla föreskrifter som var äldre än fem år skulle omprövas. Undan för undan har föreskrifter reviderats och slagits samman. I dagsläget finns 78 AFS kvar. Alla ska följa föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Parallellt ersatte man en del detaljregler med funktionsregler, inte minst därför att den tekniska utvecklingen ibland gjorde de förra inaktuella. Bättre då att slå fast vilken säkerhet som skulle gälla oavsett konstruktion.

 

Den regelförnyelse som är på gång inleddes 2016. I februari i år kom en första projektrapport som nu ligger till grund för det fortsatta arbetet. I rapporten förespråkas en modell där de existerande reglerna samlas i ett fåtal övergripande föreskrifter med olika teman. Dessa ska inledas med allmänna bestämmelser som är gemensamma för temat oavsett bransch, sedan övergå till mer konkreta regler och slutligen ta upp specifika förhållanden som kan gälla till exempel arbete med ett enskilt ämne.

 

I flera av dagens föreskrifter handlar bara enstaka paragrafer om det föreskriftens titel anger. Överlappande regler är vanliga och flera föreskrifter är föråldrade. I nuläget utgår man från sju allmänna föreskrifter om arbetsmiljö. Några exempel är Risker, Användning av arbetsutrustning och Hygieniska gränsvärden. Dessutom kommer åtta produktföreskrifter att finnas kvar. De nya reglerna om Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) kommer preliminärt att arbetas in i föreskriften om Risker, medan reglerna om Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) kommer att finnas med i alla föreskrifter.

 

Dagens föreskrifter är ofta uppdelade i först ett antal paragrafer och sedan allmänna råd om hur dessa ska tillämpas. De allmänna råden har inte samma juridiska status som paragraferna, utan består snarare av tolkningar och praktisk handledning. I det pågående förnyelsearbetet har de allmänna råden ibland ersatts av vägledningar som mer tydligt är kopplade till föreskrifternas paragrafer.

 

Från fackligt håll har det även uttryckts tveksamhet till att de mer branschanpassade föreskrifterna försvinner – det gäller sådana som de om berg- och gruvarbete, hamnarbete, frisörer och sprängarbete. Det har funnits ett värde i att snabbt kunna gå till de föreskrifter som gäller det egna jobbet och se vad som gäller, hävdas det.

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket och Arbetsmiljöforum.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.