Bygg- och fastighetsmål – oktober 2017

31 oktober, 2017

Nedan finner Ni ett urval av de bygg- och fastighetsmål som avgjordes under oktober 2017. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

F 4610-17
Fråga om en fastighetsägare var att anse som sakägare. Fastigheterna A och B var delägare i samfälligheter. Vid förrättning överfördes B:s andelar i samfälligheterna till fastigheten C. Förrättningen innebar inte någon förändring av antalet delägare i samfälligheterna eller av delägarnas andelstal. Förrättningen kunde inte heller på något annat sätt få betydelse för den rätt som tillkom fastigheten A. Mark- och miljööverdomstolen har därför ansett att ägaren till fastigheten A inte var berörd av förrättningen på ett sådant sätt att han var att betrakta som sakägare vid denna.

 

P 2237-17
Nämnden gav bygglov för tillbyggnad av en huvudbyggnad, som i enlighet med ett tidigare beviljat bygglov var placerad närmare ett garage på fastigheten än vad gällande planbestämmelser tillät. Avsikten var att även tillbyggnaden skulle placeras för nära garaget. Mark- och miljööverdomstolen har konstaterat att den sökta åtgärden avviker från gällande planbestämmelser genom att både huvudbyggnaden och tillbyggnaden till denna är placerade för nära garaget och genom att högsta tillåtna byggnadsarea på tomten överskrids. Även om respektive avvikelse var för sig är av den karaktären att den hade kunnat godtas som en liten avvikelse har domstolen ansett att avvikelserna vid en samlad bedömning är sådana att de inte kan godtas som liten avvikelse (9 kap. 31 d § PBL). Mark- och miljööverdomstolen har därför upphävt nämndens beslut om bygglov.

 

P 784-17
Bygglov för bl.a. byte av befintliga skjutdörrar till karuselldörrar och förlängning av befintliga skärmtak ovanför dörrarna på terminalbyggnaden vid resecentrum i Uppsala. MÖD har fastsällt nämndens beslut att avslå ansökan eftersom den sökta åtgärden innebär en förvanskning av såväl byggnaden i sig som stationsområdet och därför inte är förenlig med bestämmelsen i 8 kap. 13 § PBL.

 

P 10511-16
Byggnadsnämndens beslut att neka rivningslov enligt 9 kap. 34 § 2 PBL för en byggnad som uppfördes 1910 därför att byggnaden har kulturhistoriska värden har fastställts av Mark- och miljööverdomstolen. Den kulturhistoriska bedömning som nämnden låtit göra har ansetts utgöra ett tillräckligt underlag för nämndens beslut. Det finns ett allmänt intresse av att bevara byggnaden och detta intresse överväger fastighetsägarens intresse att få riva byggnaden och utnyttja byggrätten enligt detaljplanen.

 

P 1442-17
Fråga om utdömande av vite. En fastighetsägare som, med stöd av 8:15 PBL, förelagts att forsla bort ett antal fordon följde inte föreläggandet. På ansökan av nämnden dömde mark- och miljödomstolen ut det förelagda vitet. Sedan fastighetsägaren överklagat domen har Mark- och miljööverdomstolen konstaterat att vissa av fordonen inte var placerade på klagandens tomt. I den delen har det därför saknats stöd i PBL för föreläggandet. Mark- och miljööverdomstolen har trots det ansett att det saknats skäl att jämka det fastställda vitesbeloppet. Överklagandet har därför avslagits.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.