Förslag till nya föreskrifter om hantering av brandfarliga vätskor

9 oktober, 2017

MSB har tagit fram förslag till nya föreskrifter och ny handbok om hantering av brandfarliga vätskor.

 

Förslaget till nya föreskrifter gäller hantering av brandfarliga vätskor som omfattas av lagen om brandfarliga och explosiva varor. Detta innebär hantering i cisterner, rörledningar, lösa behållare, installationer och liknande inom industrin, i bostäder, drivmedelsstationer, butiker och andra verksamheter.

 

Föreskrifterna planeras börja gälla den 1 januari 2018 och kommer då att ersätta följande föreskrifter:
• Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:2) om hantering av brandfarliga vätskor
• Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1990:2) om hantering av brandfarliga gaser och vätskor i anslutning till vissa transportmedel
• Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1996:2) om hantering av brandfarliga gaser och vätskor på försäljningsställen

 

I de två sistnämnda ersätts endast de delar som handlar om brandfarlig vätska. De delar som handlar om brandfarliga gaser kommer att ersättas av nya föreskrifter om brandfarlig gas och brandfarliga aerosolbehållare. Förslag till sådana föreskrifter har publicerats och remitterats tidigare i år.

 

Som en följd av att SÄIFS 2000:2 och SÄIFS 1990:2 upphävs kommer även SRVFS 2005:10 att upphävas.

 

Här finner Ni förslaget till nya föreskrifter om hantering av brandfarliga vätskor.

Här finner Ni en konsekvensutredning över ändringarna.

Här finner Ni förslag till handbok.

 

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.