Miljömål – oktober 2017

31 oktober, 2017

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under oktober 2017. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 11046-16
Ett tillståndsbeslut innehöll inga begränsningar av verksamhetens omfattning. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att tillståndet därför varit så oklart och ofullständigt att domvilla förekommit. Tillståndet har därför undanröjts och målet återförvisats till miljöprövningsdelegationen för fortsatt behandling.

 

M 5773-17
Vid mål om utdömande av vite har konstaterats att den kommunala förvaltningschef som fattade beslutet om förbud vid vite inte hade behörighet att fatta ett sådant beslut. Därför har mark- och miljödomstolens dom upphävts och ansökan om utdömande av vite avslagits.

 

M 3330-17
Fråga om användning av avfall för anläggningsändamål var en anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet. I sammanhanget uttalade Mark- och miljööverdomstolen att det inte generellt kan krävas att verksamhetsutövaren i anmälan ska uppge vilket konkret avfall som ska användas och att det i många fall är tillräckligt att avfallets innehåll och egenskaper anges i anmälan.

 

M 7326-17
Eftersom den berörda fastigheten inte omfattas av strandskydd har länsstyrelsens föreläggande att ta bort vissa anordningar upphävts.

 

M 7306-17
Eftersom länsstyrelsens beslut var överklagbart, har det varit fel av mark- och miljödomstolen att avvisa överklagandet. Målet har därför återförvisats till mark- och miljödomstolen.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.