Arbetsrättsmål – november 2017

30 november, 2017

Nedan finner Ni ett urval av de arbetsrättsmål som avgjordes under november 2017. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Dom nr 61/17, Mål nr B 49/17, 2017-11-29
Helsingborgs tingsrätts dom den 14 mars 2017 i mål nr FT 707-16.

En personlig assistent har till sin arbetsgivare uppgett att hon anser sig ha blivit utsatt för sexuella trakasserier och trakasserier som haft samband med etnicitet, av brukarens sambo. Fråga om arbetsgivaren därmed haft en utredningsskyldighet enligt 2 kap. 3 § diskrimineringslagen och därvid om brukarens sambo kan anses ha utfört arbete hos arbetsgivaren eller varit att jämställa med en arbetstagare samt om utredningsskyldigheten enligt bestämmelsen följer av EU-rättslig reglering. Även fråga om det funnits skäl att kvitta rättegångskostnaderna.

 

Dom nr 59/17, Mål nr A 82/17 och A 83/17, 2017-11-15
Fastställelsetalan angående arbetsskyldighet.

Regeringen har beslutat att omlokalisera Fastighetsmäklarinspektionen från Stockholm till Karlstad. Tvisten gäller om arbetstagare hos myndigheten är skyldiga att stadigvarande arbeta i Karlstad efter omlokaliseringen.

 

Dom nr 58/17, Mål nr B 7/17, 2017-11-08
Skaraborgs tingsrätts dom den 15 december 2016 i mål T 743-16.

Fråga främst om en uppsägning, såsom arbetsgivaren hävdat, skett på grund av arbetsbrist eller om personliga skäl varit den verkliga grunden för uppsägningen (s.k. fingerad arbetsbrist). Allmänna uttalanden om bedömningen av när arbetsbrist är saklig grund för uppsägning och om bevisprövningen när fingerad arbetsbrist invänts.

 

Dom nr 57/17, Mål nr B 128/16, 2017-11-08
Uddevalla tingsrätts dom den 28 november 2016 i mål nr T 708-16.

En regionchef vid ett bolag som tillhandahåller hushållsnära tjänster hade en konkurrensklausul i sitt anställningsavtal. Arbetsdomstolen har funnit att klausulen är oskälig enligt 38 § avtalslagen.

 

Dom nr 55/17, Mål nr A 43/16, 2017-11-01
Kollektivavtalstolkning

Tolkning av lokala ackordsöverenskommelser på byggnadsområdet. Överenskommelser om s.k. kalkylackord har träffats för två byggarbetsplatser med kalkyltider om 7 828 respektive 26 156 timmar. Under byggnadstiden har arbetsgivaren infört veckovisa respektive dagliga informationsmöten om 5–10 minuter för alla arbetstagare. Fråga om arbetstagarna har rätt till ersättning för mötestiden utöver de överenskomna ackordsprisen.

 

Informationen kommer från Arbetsdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.