Kriterier för hormonstörande egenskaper hos biocidämnen

22 november, 2017

EU-kommissionen har nu publicerat kriterier för hormonstörande egenskaper hos ämnen som används i biocidprodukter. Kriterierna är vetenskapligt baserade och ska användas för att bedöma om biocidämnen är hormonstörande för människor och djur. Förordningen träder i kraft den 7 december och kriterierna ska tillämpas från och med den 7 juni 2018.

 

EU:s livsmedelsmyndighet, Efsa, och kemikaliemyndighet, Echa, har inlett arbetet med att ta fram en vägledning för hur kriterierna ska tillämpas. Vägledningen ska underlätta för sökande och myndigheter att identifiera hormonstörande ämnen med hjälp av kriterierna. Ett utkast till vägledning kommer att läggas ut för offentligt samråd inom kort.

 

Hormonstörande ämnen kan orsaka cancer, påverka ämnesomsättningen och påverka människors förmåga att få barn. Foster och små barn är särskilt känsliga för påverkan. Om ett foster utsätts för ett hormonstörande ämne kan det även innebära ökad risk för att drabbas av sjukdomar i vuxen ålder. Det kan ta lång tid från det att någon utsätts för ämnet fram till att eventuella effekter på hälsan upptäcks.

 

EU-kommissionens första förslag till kriterier för hormonstörande ämnen presenterades i juni 2016 och har diskuterats i över ett år med medlemsländerna. Kommissionen antog förslaget för biocidämnen den 4 september 2017. Det har sedan granskats av Europeiska rådet och EU-parlamentet under två månader. Eftersom ingen av dem har haft några invändningar har förordningen nu publicerats.

 

Förslaget om kriterierna för hormonstörande ämnen i växtskyddsmedel har diskuterats samtidigt som kriterierna för biocidämnen och tanken har varit att de ska se likadana ut. Men kriterierna för växtskyddsmedel måste arbetas om eftersom EU-parlamentet har haft invändningar mot ett undantag som hade tagits med i texten.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.