Miljömål – november 2017

30 november, 2017

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under november 2017. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 1425-17
I ett mål om tillstånd till fiskodling har mark- och miljödomstolen ifrågasatt den valda odlingstekniken av miljömässiga skäl och återförvisat målet till miljöprövningsdelegationen för komplettering av bl.a. alternativa produktionsmetoder. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det inte är möjligt att komplettera en ansökan i en sådan grundläggande fråga eftersom den bör bli föremål för det samråd som ska föregå miljökonsekvensbeskrivningen. Mark- och miljööverdomstolen har därför funnit att ansökan i stället ska avslås.

 

M 10623-16
Mark- och miljööverdomstolen har funnit att utnyttjandet av mark till bete för hästar utgör jordbruksverksamhet och att hagar som har en koppling till beteshållningen omfattas av undantagsregeln för jordbruket enligt 7 kap. 16 § 1 miljöbalken. Strandskyddsdispens har därför inte krävts.

 

M 8857-17
I mål om utdömande av vite har mark- och miljödomstolen underlåtit att kommunicera ett yttrande från en kommunal nämnd och att svara på frågor från den mot vilken vitesföreläggandet riktade sig. Förfarandet har ansetts innefatta rättegångsfel och målet har återförvisats till mark- och miljödomstolen

 

M 3852-17
Fråga om skyldighet för en kommun att tillhandahålla kommunalt vatten och avlopp till tre fastigheter utanför verksamhetsområdet. Fastighetsägarna inte har visat att alternativa avloppslösningar saknas. Fastigheterna har inte heller ansetts ha planmässigt samband med verksamhetsområdet. Talan har därför ogillats.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.