Bygg- och fastighetsmål – december 2017

31 december, 2017

Nedan finner Ni ett urval av de bygg- och fastighetsmål som avgjordes under december 2017. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

P 967-17
Belysning av en skylt har inte ansetts utgöra betydande olägenhet enligt 2 kap. 9 § PBL, då bygglovet har villkorats med att belysningen ska anpassas så den inte upplevs som störande. Frågan om belysningens anpassning är en tillsynsfråga.

 

P 1646-17
Fråga om klagorätt i mål om startbesked. Nämnden har gett startbesked för uppförande av en s.k. attefallsbyggnad. Beslutet har överklagats av ett bolag i egenskap av ägare till grannfastigheten. Enligt 13 kap. 15 § PBL får endast sökanden och anmälaren överklaga ett sådant beslut. MÖD har funnit att det överklagade startbeskedet rör en prövning av bolagets civila rättigheter och skyldigheter och att bolaget med stöd av artikel 6.1 i Europakonventionen har rätt till domstolsprövning.

 

P 10986-16
MÖD har delvis upphävt beslut att anta en detaljplan. Planen ger rätt att i ett öppet kulturlandskap bygga en 16 meter hög hotellbyggnad som sträcker sig utmed hela gränsen mot grannfastigheten och på 7 meters avstånd från gränsen. Även om grannen, med hänsyn till läget i anslutning till en befintlig turismverksamhet och till tidigare planförhållanden, haft att räkna med att området skulle kunna tas i anspråk för en utvidgad verksamhet bedömer MÖD att planen i den delen medför en betydande olägenhet för grannen. Planen har fastställts i övriga delar i enlighet med kommunens medgivande. (ÄPBL)

 

P 8604-17
Mark- och miljööverdomstolen har avvisat en ansökan om återställande av försutten tid avseende ett bygglovsbeslut. Som skäl har domstolen anfört att sökande inte är berörd av den aktuella åtgärden på ett sådant sätt att det skulle ha funnits en rätt att överklaga bygglovsbeslutet. Sökande är då inte heller behörig att ansöka om återställande av försutten tid, se NJA 2017 s. 3

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.