Nya cisternföreskrifter

8 december, 2017

Regler om cisterner har funnits länge. Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor gäller fram till den 1 juli 2018 och tar bland annat upp:
• vilka cisterner som reglerna gäller för
• att de ska anmälas till tillsynsmyndigheten
• hur cisternerna ska kontrolleras
• hur ofta de ska kontrolleras

 

Nya cisternföreskrifter
Naturvårdsverket har i oktober 2017 beslutat om nya föreskrifter. De nya föreskrifterna börjar att gälla den 1 juli 2018. Fram till dess gäller de gamla föreskrifterna.

 

Gällande föreskrifter från och med 1 juli 2018
Syftet med de nya föreskrifterna är framförallt en regelförenkling och arbetet har utförts i nära samarbete med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

 

Förändringarna innebär att de tekniska kraven, installationskontroll och de periodiska kontrollerna kommer att styras enbart av MSB:s nya föreskrift (MSBFS 2018:3 som ersätter MSBFS 2014:5).

 

Tillsynsmyndigheten, som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskydd, ska dock få en kopia av verksamhetsutövaren på utförda kontroller enligt MSB:s föreskrifter. Detta för att myndigheten ska ha kontroll över vilka cisterner som finns inom respektive kommuns område. Tillsynsmyndigheten ska också kunna ställa ytterligare krav med stöd av miljöbalken när så är lämpligt.

 

Föreskriften innebär att särskilda krav ställs inom vattenskyddsområde. Finns det vattenskyddsföreskrifter som innehåller strängare krav än Naturvårdsverkets föreskrifter gäller vattenskyddsföreskrifterna.

 

Här finner Ni de nya cisternföreskrifterna, NFS 2017:5 om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor.

Här finner Ni en konsekvensbeskrivning.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.