Bygg- och fastighetsmål – januari 2018

31 januari, 2018

Nedan finner Ni ett urval av de bygg- och fastighetsmål som avgjordes under januari 2018. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

P 8216-17
En planbestämmelse om att byggnad endast får uppföras fristående har ansetts utgöra hinder mot att byggnad uppförs över tomtgräns.

 

P 2072-17
Myndighetsnämnden förelade fastighetsägare att återställa vissa åtgärder på en ekonomibyggnad som enligt nämnden vidtagits i syfte att ändra byggnadens användning till fritidshus. Fastighetsägaren har överklagat beslutet och gjort gällande att byggnaden sedan lång tid tillbaka använts för fritidsändamål. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det inte finns tillräckligt stöd för att byggnaden även tidigare använts för fritidsändamål och att det därför krävts bygglov för den ändrade användningen. Det har därmed, med något undantag, funnits fog för att förelägga fastighetsägaren att återställa åtgärder som utförts på byggnaden och som möjliggjort dess användning som fritidshus.

 

P 2030-17
Mark- och miljööverdomstolen har i mål om bygglov m.m. funnit att detaljplan som tagits fram under den tid ÄPBL gällde ska tolkas enligt de bestämmelser och den praxis som gällde enligt den lagen trots att det formella antagandebeslutet tagits efter att PBL trätt i kraft. Planbestämmelse avseende punktprickad mark har inte ansetts utgöra hinder mot anordnandet av parkeringsplatser.

 

F 8001-16
Frågan om bestämmande av andelstal enligt 15 § anläggningslagen (1973:1149). På en fastighet finns ett bostadshus med tillhörande ekonomidel i vilken det har inretts en bostad. MÖD bedömer att bostadshuset inte kan anses bestå av två självständiga boenden utan bostaden i ekonomidelen får ses som ett komplement till bostadshuset på fastigheten. MÖD har bestämt andelstalet utifrån denna bedömning.

 

F 6436-17
Ägaren till en fastighet omfattande bl.a. 62 ha skogsmark belägen på en ö i Mälaren ansökte om servitut för rätt till väg och nyttjande av kaj på en grannfastighet för lastning och lossning av timmer och tyngre maskiner. De åtgärder som skulle krävas för att på den egna fastigheten eller platsen för ett tidigare bildat servitut anlägga en angöringsplats som fyller dessa funktioner har bedömts var så omfattande att de inte framstår som rimliga. Kravet på väsentlig betydelse har därför ansetts vara uppfyllt liksom kravet på båtnad. Mark- och miljööverdomstolen har med ändring av mark- och miljödomstolens dom återförvisat ärendet till Lantmäteriet för fortsatt handläggning.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.