Miljömål – januari 2018

31 januari, 2018

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under januari 2018. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 7309-17
När en prövning endast berör allmänna intressen kan enskildas klagorätt normalt bedömas enligt den s.k. skyddsnormsläran, så länge deras enskilda intressen kan prövas inom ramen för ett tillsynsärende eller något annat liknande förfarande.

 

M 1832-17
En anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken har avvisats av länsstyrelsen eftersom åtgärden bedömdes som anmälnings- eller tillståndspliktig deponering. Mark- och miljööverdomstolen, som delar underinstansernas bedömning, har fastställt beslutet.

 

M 10574-16
I Va-mål om ersättning för vattenavgifter har en fastighetsägare påstått att det vattentryck kommunen levererat genom normaltrycksledningen har varit undermåligt. Han har därför gjort gällande en motfordran avseende den kostnad han haft för el till nödvändig tryckstegringspump fram till dess att fastigheten kopplades in på högtrycksledning. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att vattentrycket i förbindelsepunkten har varit för lågt för att anläggningen ska anses ha varit ändamålsenlig och att va-bolaget inte har kunnat visa att det fullgjort sina skyldigheter enligt vattentjänstlagen. Fastighetsägaren har därför fått kvitta den skäligen uppskattade kostnad han haft för el till tryckstegringspumpen efter den tidpunkt då han påtalade det bristfälliga vattentrycket.

 

M 3294-17
Enligt Mark- och miljööverdomstolen ska bedömningen av om doftsättning av entréer och toaletter i en centrumgalleria kan vara en olägenhet ske med hänsyn till de personer som lider av sensorisk hyperreaktivitet, s.k. doftöverkänslighet. Med tillämpning av försiktighetsprincipen har redan risken för olägenhet för denna grupp ansetts motivera behov av åtgärder. I aktuellt fall har ett föreläggande att upphöra med doftsättningen inte ansetts vara mer ingripande än vad som krävs eller orimligt i förhållande till kostnaderna.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.