16 företag anmäls till åklagare av KemI

19 februari, 2018

Kemikalieinspektionen har genomfört en granskning av företag som myndigheten tidigare har anmält till åklagare. 16 av de 19 kontrollerade varuimportörerna åtalsanmäldes på nytt för brister i kemikaliekontrollen. Den vanligaste bristen som upptäcktes var förbjudna halter av bly i elektronik.

 

Kemikalieinspektionens kontroller av tidigare anmälda företag genomfördes under 2017. I tillsynsprojektet kontrollerades 261 varor, bland annat hemelektronik, leksaker och sportartiklar. I 61 av de granskade varorna upptäcktes minst ett farligt ämne över gränsvärdet i lagstiftningen. Det innebär att nästan en fjärdedel, 23 procent, av varorna innehöll förbjudna kemikalier. Efter inspektionerna har Kemikalieinspektionen anmält 16 av de 19 granskade företagen till åklagare för misstänkta miljöbrott.

 

Den vanligaste överträdelsen som upptäcktes i tillsynsprojektet var att elektriska och elektroniska varor innehöll bly i lödningar. Bly kan orsaka skador på nervsystemet och leda till försämrad intellektuell utveckling och prestationsförmåga. Vid normal användning av produkterna kommer man inte åt bly i lödningar så detta har störst påverkan vid tillverkning, i avfallsledet eller om bly kommer ut i miljön. Den näst vanligaste överträdelsen var att mjuk plast innehöll kortkedjiga klorparaffiner, ett miljöfarligt ämne som även misstänks vara cancerframkallande. I några av varorna upptäcktes också mjukgörande ämnen, ftalater, som kan påverka kroppens hormonsystem. Sex av ftalaterna  är förbjudna i leksaker.

 

Kemikalieinspektionen konstaterar i den tillsynsrapport om projektet att de flesta av företagen har förbättrat sina rutiner för att förhindra att farliga ämnen finns i många av varorna. En orsak till bristerna som upptäckts kan vara att många av de granskade importörerna säljer lågprisprodukter, som är den kategori av varor där Kemikalieinspektionen oftast hittar farliga ämnen. Ytterligare en förklaring kan vara att företagen inte i tillräckligt hög grad prioriterar arbetet med kemiska innehållet i varorna.

 

Läs rapporten med vilka företag och produkter som uppvisar brister.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.