Kostnadsoptimala nivåer för byggnaders energiprestanda

5 mars, 2018

Boverket har uppdraget att beräkna kostnadsoptimala nivåer för krav på byggnaders energiprestanda. I denna rapport redovisas resultatet.

 

Enligt direktivet 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda ska medlemsstaterna fastställa nationella minimikrav med avsikt att uppnå kostnadsoptimala nivåer. Gällande minimikrav på byggnaders energiprestanda ska därför minst vart femte år jämföras med beräknade kostnadsoptimala nivåer. Beräkningarna ska följa den ram som ges i direktivet.

 

I denna rapport redovisas resultatet av beräkningarna, de indata och antaganden som har använts samt en jämförelse mot gällande minimikrav.

 

Här finner Ni rapporten.

 

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.