Kraftig ökning av beslut om nya växtskyddsmedel

3 mars, 2018

Förra året fattade Kemikalieinspektionen 69 beslut om nya godkännanden av växtskyddsmedel. Det är en ökning med 44 procent jämfört med året innan.

 

55 av Kemikalieinspektionens beslut om nya produktgodkännanden för växtskyddsmedel var bifall på ansökningarna. Bland de 55 nya växtskyddsmedel som därmed blev tillgängliga på den svenska marknaden under 2017 återfinns bland annat 25 ogräsmedel, 16 medel mot svampangrepp och åtta insektsmedel. Ett av besluten om nya produktgodkännanden var ett avslag på ansökan och i 13 fall har ansökningar i denna kategori dragits tillbaka av sökanden eller avvisats.

 

Under 2017 fattades även 93 beslut om förnyade produktgodkännanden för tidigare godkända växtskyddsmedel. 87 av besluten var bifall och ett beslut var avslag. Fem ansökningar om förnyade produktgodkännanden drogs tillbaka av sökanden eller avvisades. Kemikalieinspektionen fattade också 14 beslut, samtliga bifall, om utvidgade produktgodkännanden för mindre användningsområden för redan godkända växtskyddsmedel.

 

Vissa av Kemikalieinspektionens godkännanden är delvis bifall på ansökningarna. Detta kan innebära att användning i en viss gröda inte beviljas eller att särskilda användningsvillkor kopplas till besluten. Kemikalieinspektionens dialog med sökande företag kan också leda till att ansökningarna justeras för att minska riskerna för hälsa och miljö, till exempel när det gäller vilka hektardoser som får användas.

 

När Kemikalieinspektionen avslår ansökningar är skälet oftast att sökanden inte har kunnat visa att det den sökta användningen är säker för hälsa och för miljö. Att ansökningar dras tillbaka eller avvisas kan bero på att en ansökan om produktgodkännande är ofullständig eller att den sökande väljer att inte förnya ett produktgodkännande.

 

Under 2017 har Kemikalieinspektionen också fattat 48 beslut om nya produktgodkännanden av biocidprodukter. Antalet beslut i denna kategori ökade med 20 procent jämfört med föregående år. 32 av besluten under 2017 var bifall som innebär att nya produkter blivit tillgängliga på den svenska marknaden. Av de nya produkter som godkänts under året finns bland annat åtta träskyddsmedel, fem båtbottenfärger och 17 medel mot skadedjur. Ett av besluten om nya produktgodkännanden var ett avslag på ansökan medan 15 ansökningar har dragits tillbaka eller avskrivits.

 

Kemikalieinspektionen bedriver sedan flera år tillbaka ett aktivt utvecklingsarbete för att korta handläggningstiderna för ärenden om bekämpningsmedel. Myndigheten har infört tydligare styrning och mer effektiva arbetssätt och samt arbetar för stärkt dialog med företag och branschorganisationer.

 

Fakta: Två huvudgrupper av bekämpningsmedel
Det finns två huvudgrupper av bekämpningsmedel: växtskyddsmedel och biocidprodukter. Växtskyddsmedel används för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk mot till exempel svampangrepp, skadedjur eller konkurrerande växter. Biocidprodukter är till för att bekämpa skadliga organismer och är bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel. Det finns 22 olika typer av biocidprodukter enligt EU-lagstiftningen, till exempel desinfektionsmedel, träskyddsmedel, myggmedel, råttgifter och båtbottenfärger.

 

Alla bekämpningsmedel måste vara godkända för att få användas. Syftet med tillståndsprövningen är att produkter som säljs i Sverige ska uppfylla EU-lagstiftningens krav. Lagstiftningen syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för både människors och djurs hälsa och för miljön. Samtidigt ska den skydda konkurrenskraften för jordbruket och förbättra den fria rörligheten för produkterna inom EU. När det gäller växtskyddsmedel är syftet även att förbättra jordbruksproduktionen.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.