Miljömål – mars 2018

31 mars, 2018

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under mars 2018. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 6326-17
I en tidigare dom hade angetts att om ett visst område i framtiden skulle komma att utnyttjas som tomtmark skulle frågan om en ändrad sträckning av en väg på området tas upp till prövning. Frågan i målet är om villkoret är ett s.k. latent villkor och om mark- och miljödomstolen i så fall borde ha handlagt yrkandet om en ändrad västräckning inom ramen för det ursprungliga ansökningsmålet.

 

M 9195-17
MÖD har funnit att den som vid spridning av växtskyddsmedel inte har lämnat någon uppgift om anpassade skyddsavstånd har brutit mot Jordburksverkets föreskrift och därför ska betala en miljösanktionsavgift.

 

M 5465-17
Skadeståndsansvar med anledning av grävningsarbete. Vid grävningsarbete har en ledning som försett en fiskodling med vatten grävts av med omfattande fiskdöd som följd. MÖD har, i likhet med mark- och miljödomstolen, bedömt att omständigheterna inte motiverar ett strikt ansvar enligt 32 kap. 5 § andra stycket miljöbalken, men att företaget som ansvarade för grävningen har brustit i omsorg vid arbetets utförande och att företaget därför har ett skadeståndsansvar enligt den nämnda bestämmelsens första stycke.

 

M 3200-17
Föreläggande om bullerdämpande åtgärder. Fastigheten utsätts enligt Trafikverkets beräkningar inte för vägtrafikbuller överstigande den nivå som anges i den första etappen i infrastrukturpropositionen (prop. 1996/97:53). Några särskilda skäl för att ändå förelägga om åtgärder har inte framkommit. Mark- och miljööverdomstolen har därför upphävt föreläggandet.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.