Personalliggare i fler verksamheter

28 mars, 2018

Fler företag ska omfattas av kravet på att ha en personalliggare på sin arbetsplats. Det gäller fordonsserviceverksamhet, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet och kropps- och skönhetsvårdsverksamhet.

 

Om en företagare både har verksamhet som omfattas av skyldighet att föra personalliggare och annan verksamhet i samma lokal, måste personalliggaren även innehålla uppgifter om de personer som jobbar i den andra verksamheten.

 

Sedan tidigare är det restaurang-, tvätteri-, bygg- och frisörbranschen som har krav på sig att ha en personalliggare på arbetsplatsen. En personalliggare är en förteckning över vilka som arbetar på arbetsplatsen. Syftet med att ha en personalliggare är att ge Skatteverket bättre möjligheter att upptäcka och bekämpa svartarbete.

 

Kraven på elektroniska personalliggare är allmänt hållna (förutom för byggbranschen), eftersom det inte kommer att finnas krav på elektroniska personalliggare i verksamheter som rör fordonsservice. De krav som finns är att om man är skyldig att föra en personalliggare så ska nödvändiga identifikationsuppgifter för näringsidkaren dokumenteras samt att löpande dokumentera nödvändiga identifikationsuppgifter för de personer som är verksamma i näringsverksamheten.

 

De uppgifter som ska dokumenteras är enligt Skatteverket:
• Näringsidkarens namn och personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller motsvarande utländska nummer
• Namn och personnummer, samordningsnummer eller motsvarande utländska nummer för personer som är verksamma i näringsverksamheten
• Tidpunkten då respektive persons arbetspass påbörjas och avslutas

 

Uppgifterna ska avse varje verksamhetsdag och ska dokumenteras i omedelbar anslutning till att arbetspasset påbörjas och avslutas. Uppgifterna ska bevaras under två år efter utgången av det kalenderår då det för näringsverksamheten gällande beskattningsåret har gått ut.

 

Om personen lämnar arbetsplatsen för t.ex. rast eller lunch så ska detta noteras i personalliggaren.

 

Ändring i en personalliggare får inte göras genom att en uppgift tas bort eller på annat sätt görs oläslig, utan ska göras genom tillägg. Det ska då framgå, förutom det som lagts till, vem som gjort tillägget och tidpunkten då tillägget gjorts. Det samma gäller komplettering av uppgifter det vill säga vem som gjort kompletteringen och tidpunkten då kompletteringen gjorts.

 

Personalliggaren ska hållas tillgänglig i verksamhetslokalen så att Skatteverket vid kontrollbesök omedelbart ska kunna se personalliggarens innehåll.

 

Lagen träder ikraft den 1 juli 2018.

 

Här finner Ni mer information.

 

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.