Reach-registrering – 2 månader kvar!

27 mars, 2018

Senast i maj 2018 ska ämnen som importeras till eller tillverkas inom EES-området och som Ni har förhandsregistrerat, registreras enligt den europeiska kemikalieförordningen Reach. Här kan Ni läsa om vad Ni som företagare behöver göra.

 

Krav på registrering
Enligt EU:s kemikalieförordning Reach ska ämnen som tillverkas i eller importeras till EES-området (EU samt Norge, Island och Liechtenstein) registreras hos den europeiska kemikaliemyndigheten Echa. De företag som tillverkar eller importerar ett ämne är ansvariga för att dokumentera dess egenskaper och visa hur ämnet kan hanteras på ett säkert sätt för hälsa och miljö.

Om ett företag inte registrerar registreringspliktiga ämnen får dessa inte släppas ut på marknaden i EES-området. Att släppa ut på marknaden betyder enligt Reach-förordningen leverans eller tillhandahållande till tredje part, mot betalning eller kostnadsfritt. Även import från land utanför EES ingår.

 

Förhandsregistrerade Ni 2008?
Under 2008 kunde företag förhandsregistrera de ämnen som de redan hade släppt ut på marknaden. Efter en förhandsregistrering får företaget nyttja övergångsregler som innebär att ämnen får släppas ut på marknaden utan att vara registrerade, fram till vissa datum. Förhandsregistrerade ämnen i årliga mängder om 1 till <100 ton får finnas oregistrerade på marknaden till den 31 maj 2018, då de senast måste registreras.

Notera att även om Ni av olika skäl inte behöver registrera ett ämne kan Ni inte ta bort en förhandsregistrering som redan är gjord. Det medför dock inte några skyldigheter att ha lämnat in en förhandsregistrering.

 

Sen förhandsregistrering
Om Ni är nya på marknaden och planerar att tillverka eller importera ett ämne i kvantiteter mellan 1 och <100 ton per år, får Ni släppa ut ämnet oregistrerat på marknaden fram till 31 maj 2018 förutsatt att Ni först gör en sen förhandsregistrering till Echa. Det ska ske senast 6 månader efter första tillverkning eller import. Sista datum för sen förhandsregistrering är den 31 maj 2017. Förfarandet med förhandsregistrering, sen förhandsregistrering och övergångsreglerna försvinner efter den 31 maj 2018.

Mer information om sen förhandsregistrering på Echas hemsida.

 

Har du registreringsplikt 2018?
Om Ert företag tillverkar eller importerar registreringspliktiga ämnen från länder utanför EES-området i volymer mellan 1 och <100 ton per år måste Ni registrera dem senast 31 maj 2018, under förutsättning att Ni har förhandsregistrerat ämnet.  Registreringsplikten gäller för de allra flesta ämnen, ämnen i blandningar och i vissa fall ämnen i varor när avsikten är att ämnet frigörs från varan vid normal användning. Undantag finns i Reach-förordningen bilaga IV och V. Bilaga IV är en lista på undantagna ämnen och bilaga V tar upp undantag som till exempel ämnen som utvunnits ur naturliga källor (om de inte är kemiskt modifierade och om de inte är klassificerade som farliga).

Kontrollera om Ert ämne behöver registreras genom att använda guiden på Echas webbplats.

En leverantör utanför EU kan utse en så kallad ”enda representant” inom EU som, i stället för importören, registrerar ämnet. Om ämnet som Ni importerar registreras av en ”enda representant” behöver Ni alltså inte registrera det. Ni behöver heller inte registrera om Ni registrerat ämnet tidigare eller om ämnet inte är registreringspliktigt på grund av att det är undantaget eller att det inte överstiger gränsen på 1 ton/år.

 

Vilka data krävs?
Vilka uppgifter som ska ingå i registreringen varierar med ämnets mängd. Information om kraven för olika volymer finns i bilagorna VI-X till Reach-förordningen.

Registreringen består av två delar:
• en del som lämnas in gemensamt av alla registranter av ett ämne
• en individuell del som innehåller information från varje enskild registrant.

Dessutom krävs en kemikaliesäkerhetsrapport och exponeringsscenarier för alla farliga ämnen över 10 ton. I ”Forum för informationsutbyte för ett ämne” (SIEF) tas de gemensamma uppgifterna fram och där bestäms även hur varje registrant ska bidra och hur mycket varje registrant ska betala vid datadelning.

Läs mer om vilken information som krävs på Echas webbplats.

 

Om ämnet redan är registrerat
Om ett ämne är registrerat sedan tidigare har det förberedande arbetet redan gjorts och Ni ska då kontakta SIEF-forumet för att ta del i det gemensamma inlämnandet. Som förhandsregistrant av samma ämne har Ni fått kontaktuppgifter till SIEF-forumet till företagets konto i Reach-IT.  Som ny registrant betalar Ni en kostnad, som bestäms i SIEF-forumet, för att få tillgång till den information Ni behöver. Utöver att ta del i det gemensamma inlämnandet ska Ert företag även lämna information om ämnesidentifiering och ämnets användningsförhållanden. Vid eventuella dispyter kring delning av information och kostnader i SIEF kan Echa utvärdera fallet.

 

Registrering – var börjar jag?
En bra start är att besöka Echas hemsida för Reach-registrering 2018. Där hittar Ni en steg-för-steg guide med vad Ni som registrant behöver tänka på.
1. Att förstå om och hur tidsfristen för registrering 2018 påverkar ditt företag.
2. Hitta dina medregistranter.
3. Samarbeta med medregistranter för att ta fram de uppgifter som krävs.
4. Utvärdera fara och risk för ämnet.
5. Förbered registreringsunderlag i IT-verktyget IUCLID.
6. Leverera registreringsdossier i IT-verktyget REACH-IT.
7. Hålla registreringen uppdaterad.

Läs mer om registrering här.

Registreringsprocessen kan vara komplicerad och tidskrävande och därför är det viktigt att börja i tid!

 

Informationskrav för ämnen mellan 1-10 ton
Uppgiftskraven är mindre för vissa ämnen som registreras i mängder mellan 1 till <10 ton. För att kunna utnyttja de lägre uppgiftskraven är det ett villkor att det ämne som Ni tillverkar eller importerar inte uppfyller de kriterier som anges i Reach-förordningen bilaga III. Dessa kriterier innebär bland annat att ämnet klassificeras med vissa hälso- eller miljöfarliga egenskaper enligt CLP-förordningen eller har sådana egenskaper med en spridd eller diffus användning. Många ämnen med lägre informationskrav finns i ett register, ”Registret enligt bilaga III”, på Echas hemsida.

Läs mer om Echas register enligt bilaga III, på Echas webbplats.

Läs mer om lägre informationskrav på Echas hemsida.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.