AV inspekterar trycksatta anordningar

12 april, 2018

Arbetsmiljöverket genomför nu tillsynsbesök avseende de nya föreskrifterna om trycksatta anordningar, AFS 2017:3.

 

De nya föreskrifterna heter Användning och kontroll av trycksatta anordningar, AFS 2017:3, och gäller fr.o.m. den 1 december 2017. Trycksatta anordningar kan till exempel vara pannor, kokkärl, brandsläckare, kylmaskiner och cisterner. 1,1 miljoner arbetstagare jobbar där det finns trycksatta anordningar.

 

Trycksatta anordningar finns i de flesta branscher
Exempel på anordningar är:
• Pannor för kraft- eller värmeproduktion.
• Tryckkärl i processer t.ex. massakokare, kemiska reaktorer,
• Centralgassystem
• Kokgrytor
• Lagringstankar för gas t.ex. gasoltankar, svaveldioxid och tankar för lagring av djupkylda flytande gaser
• Cisterner för lagring av flytande fluider
• Tryckluftsbehållare med tillhörande tryckluftssystem
• Kylmaskiner

 

Personalen ska känna till riskerna
Trycksatta anordningar kan vara farliga. Om en trycksatt anordning används på fel sätt eller om den är i dåligt skick kan den spricka och hela anordningen kastas ut.
• Tänk på att personalen måste känna till risker med trycksatta anordningar. Det behöver informeras.
• Tänk på det förebyggande arbetet i samband med användning, om skalet på anordningen inte håller är olyckan framme.
• Tänk på hur du som arbetsgivare placerar anordningen så att inte olyckan förvärras om oturen är framme.

 

Arbetsgivaren ska göra en riskbedömning innan användning
Den som har arbetsmiljöansvaret ska som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet alltid låta göra en riskbedömning innan en trycksatt anordning används.

 

En riskbedömning av en luftbehållare på en verkstad skiljer sig mycket från den riskbedömning som görs av en större pannanläggning. Vilken metod som ska användas vid riskbedömningen beror därför på vilken typ av anordning som ska bedömas.

 

Ansvar vid användning av trycksatta anordningar
Eftersom trycksatta anordningar vanligtvis är anordningar med särskilda risker är du som arbetsgivare ansvarig för att utse personer sköter kontroll, reparation, ändring, service, rengöring och underhåll.

 

Arbetsgivaren ska även utse personal som utför fortlöpande tillsyn av de trycksatta anordningarna.

 

En trycksatt anordning får inte användas vid högre eller lägre tryck och temperatur än vad som bedömts av tillverkaren eller ett ackrediterat organ.

 

Ansvar för att trycksatta anordningar kontrolleras av kontrollorgan
Trycksatta anordningar där faran vid felanvändning är stor omfattas av krav på dokumentation och att kontrollorgan kontrollerar hur de installeras, slits och åldras.

 

Trycksatta anordningar som omfattas av dessa krav delas in i klass A och B. Skillnaden mellan klass A och B är att kontrollorganens kontroll av trycksatta anordning i klass A är mer omfattande.

 

För att få trycksätta anordningar som tillhör klass A och B måste de vara kontrollerade av ett kontrollorgan. Efter kontroll ska det kontrollorganet uppdatera på skylten och skriva ut intyg över kontrollen. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att det finns uppdaterade skyltar från kontroll för de trycksatta anordningarna.

 

En trycksatt anordning får inte användas vid högre eller lägre tryck och temperatur än vad som bedömts av tillverkaren eller ett kontrollorgan.

 

Du som arbetsgivare är skyldig att dokumentera det intyg som du får av det ackrediterade organet i samband med besiktningen.

 

Om du har en trycksatt anordning som tillhör klass A eller B så ska det finnas rutiner för den fortlöpande tillsynen samt en utsedd person som ska se till att tillsynen utförs. De som inte har rutiner för fortlöpande tillsyn för trycksatta anordningar i klass A eller B riskerar att betala en sanktionsavgift mellan 10 000 och 100 000 kronor.

 

Kontakta Altea om Ni behöver hjälp med att ta fram rutiner för fortlöpande tillsyn eller riskbedömning.

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.