Bygg- och fastighetsmål – april 2018

30 april, 2018

Nedan finner Ni ett urval av de bygg- och fastighetsmål som avgjordes under april 2018. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

P 11467-17
Byte av fasadbeklädnad från tegel till s.k. steniskivor på en av fasaderna på en kyrkobyggnad har ansetts utgöra en ovarsam ändring av byggnadens karaktärsdrag. Det har bedömts att mer varsamma metoder för att åtgärda problem med frostskador finns och det har inte framkommit att sådana metoder skulle vara orimligt kostsamma.

 

P 7633-17
Kommunen har haft rätt att avslå en ansökan om bygglov för en återvinningsstation med placering på ett torg då en sådan placering skulle påverka torgmiljön på ett olämpligt sätt.

 

P 2396-17
Bygglov för flerbostadshus – Mark- och miljööverdomstolen har till skillnad mot underinstanserna bedömt att den sida av byggnaden som är vänd mot Skurusundet får anses ha större allmän påverkan än den motsatta sidan, entrésidan, som vetter mot en infartsväg till byggnaden, och ska därför vara beräkningsgrundande. Då det finns en takkupa på västra sidan som är så stor att den ska beaktas vid beräkningen av byggnadshöjden har byggnaden fler våningar än vad som medges i detaljplanen. Ansökan om bygglov har därför avslagits.

 

P 8065-17
Bygglov hade getts för utbyggnad av en industrilokal med sammanlagt 530 m2, varav 140 m2 på mark som inte fick bebyggas enligt gällande plan. Byggnaden skulle sträcka sig 3,5 meter in på en 8 meter bred byggfri zon mot ett bostadsområde. Mellan industri- och bostadsfastigheten fanns även en 15 meter bred allmän plats. MÖD fann att byggnationen inte var att bedöma som en liten avvikelse från planen eftersom avvikelsen var betydande i absoluta tal och det framgick av planen att den byggfria zonen hade som funktion att hålla ett – relativt begränsat – avstånd mellan industri och bostäder.

 

F 5114-17
MÖD har i ett mål om fastighetsreglering, ändring av servitut, funnit att en överenskommelse enligt 7 kap. 8 § FBL inte träffats mellan parterna och att det därför varit fel av Lantmäteriet att lägga en överenskommelse till grund för sitt beslut. Målet har återförvisats till Lantmäteriet för fortsatt handläggning.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.