Miljömål – april 2018

30 april, 2018

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under april 2018. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 6373-17
MÖD har fastställt nämndens beslut att vid vite förbjuda utsläpp av avloppsvatten från en anläggning som har flera anslutna fastigheter. MÖD har vid sin bedömning fäst vikt vid att anläggningen ligger inom skyddsområdet för en kommun dricksvattentäkt, att det under många år funnits brister i anläggningen och att verksamhetsutövaren haft lång tid på sig att komma till rätta med problemen. Förbudet har därför inte ansetts mer ingripande än vad som behövs.

 

M 6236-17
Mark- och miljööverdomstolen har, med hänsyn till avståndet till närliggande bostäder, i likhet med underinstansen ansett att buller från skutknackning i en bergtäkt är att anse som impulsljud. Verksamhetsutövarens yrkande om en höjning av ljudnivån har därför avslagits.

 

M 7816-17
MÖD har funnit att en verksamhetsutövare inte har visat att det finns förutsättningarna enligt 24 kap. 8 § miljöbalken att ändra ett villkor om reningseffekt avseende styren. Mark- och miljödomstolens dom har därför ändrats och miljöprövningsdelegationens beslut att avslå verksamhetsutövarens ansökan har fastställts

 

M 10441-17
En miljönämnd förbjöd vid vite en fastighetsägare att hyra ut bostäder p.g.a. fuktskador. Kommunens ansökan om utdömande av vite har avslagits eftersom fastighetsägaren har gjort vad han har kunnat för att efterkomma förbudet genom att ansöka om avhysning hos Kronofogdemyndigheten när hyresgästen inte avflyttade frivilligt.

 

M 7139-17
En bubbelpool vid stuga som hyrs ut till allmänheten ansågs vara sådan bassäng som omfattas av anmälningsskyldigheten enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Miljösanktionsavgift för utebliven anmälan fastställdes.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.