Ny uppföljning – giftfri miljö

1 april, 2018

Målet om en giftfri miljö kommer inte att kunna nås till 2020. Samtidigt har flera framsteg gjorts och några av etappmålen för farliga kemiska ämnen är inom räckhåll. Den bedömningen gör Kemikalieinspektionen i den årliga uppföljningen av de svenska miljömålen.

 

Naturvårdsverket har i dag överlämnat den årliga uppföljningen av miljömålen till regeringen. Kemikalieinspektionen har bidragit till uppföljningen när det gäller miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och etappmålen för farliga kemiska ämnen.

 

I uppföljningen slår Kemikalieinspektionen fast att målet om en giftfri miljö inte kommer att kunna nås med de åtgärder och styrmedel som redan finns eller är beslutade. Myndigheten konstaterar att förekomsten av farliga ämnen ökar i takt med den ökade konsumtionen och produktionen av kemikalier och varor i världen. Det saknas också fortfarande kunskap om hälso- och miljöeffekter av många kemiska ämnen, även om kunskapsutvecklingen går starkt framåt.

 

Kemikalieinspektionen lyfter fram flera framsteg som har gjorts när det gäller att skydda människor och miljö från farliga ämnen. Under 2017 har flera åtgärder som minskar barns exponering för farliga kemiska ämnen genomförts, bland annat har gränsvärdena för bly i leksaker sänkts rejält inom EU efter flera års diskussion. Kemikalieinspektionen bedömer också att det finns förutsättningar för hormonstörande ämnen att betraktas som särskilt farliga i relevanta regelverk inom EU.

 

Kemikalieinspektionen poängterar i uppföljningen att miljökvalitetsmålet om en giftfri miljö bidrar tydligt till åtta av FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Det gäller bland annat de globala målen om hållbar konsumtion och produktion, rent vatten och sanitet samt ekosystem och biologisk mångfald.

 

Här finner Ni rapporten.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.