Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen

28 april, 2018

Den 28 april är det världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. Enligt FN:s organ för arbetslivsfrågor, ILO, dör totalt 2,3 miljoner människor varje år på sitt arbete. Arbetsmiljöverkets statistik visar att 55 personer omkom i arbetet under 2017, hittills i år har tio personer omkommit.

Främst är män som skadar sig. Småföretag, underentreprenörer och utstationerade är överrepresenterade i olycksstatistiken. Flest olyckor sker inom jord- och skogsbruk, tillverkning, byggverksamhet och transporter. Fallolyckor och olyckor i samband med arbete på och vid väg samt hantering av fordon toppar statistiken för svåra olycksfall och dödsfall.

En person i veckan mister livet i arbetsolyckor
I genomsnitt dör minst en person i veckan i arbetsolyckor i Sverige, att människor slits ut i förtid och att jobbstressen tvingar upp sjukskrivningskurvorna. Det är helt oacceptabelt. Varje olycka och definitivt varje dödsolycka är ett misslyckande i arbetsmiljöarbetet.

För att minska arbetsskador i arbetslivet är systematiskt förebyggande arbetsmiljöarbete helt avgörande. Det är arbetsgivaren som har det primära ansvaret för arbetsmiljön. Men ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete kräver kunskap och engagemang från flera håll. Det praktiska arbetet för en bättre arbetsmiljö måste ske dagligen och i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, skyddsombud, fack och myndigheter.

Förebyggande arbetsmiljöarbete ger resultat
Regeringens arbetsmiljöstrategi 2016-2020, där ett av målen handlar om en nollvision mot dödsolyckor i arbetslivet, pekar på att förebyggande åtgärder, forskning och tillämpning av ny kunskap har haft betydelse för att antalet arbetsrelaterade dödsolyckor minskat kraftigt de senaste 30 åren. Tydligast är den positiva utvecklingen i byggverksamhet där man arbetat aktivt och medvetet för att minska arbetsolyckorna. Det visar att systematiskt förebyggande arbete mot dödsolyckor ger resultat.

Arbetsgivare har det yttersta ansvaret för att förebygga arbetsskador genom att systematiskt undersöka, åtgärda och följa upp risker. Rutiner och en kontinuerlig översyn av säkerhetsarbetet på arbetsplatsen är viktigt. Men arbetstagare har också ett ansvar att följa arbetsplatsens instruktioner och inte negligera eller ta onödiga risker. Vi har generellt kunnat se att olyckor, till exempel i byggverksamhet, ofta beror på brister i förhållningssätt snarare än behov av ökade regler.  En ökad medvetenhet om vilka riskerna är gör det också enklare att sätta in rätt förebyggande åtgärder så att ingen ska behöva skadas eller dö på grund av sitt arbete.

Det förebyggande arbetet måste utgå från förhållandena på den enskilda arbetsplatsen. Det är samtidigt viktigt att lyfta fram vad som skapar friska arbetsplatser och ett högt välbefinnande, bidra till en arbetsmiljö som förebygger ohälsa, olycksfall och motverka att människor slits ut i förtid och slås ut från arbetslivet.

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.